آخرین مطالب

جریان‌ها

طالبان و بحران چنددستگی

به گزارش فارن پالیسی، چنددستگی درون طالبان افغانستان وحدت این گروه و آینده قدرت آن را تهدید می‌کند.
نمایش مطالب قدیمی‌تر