پرونده

زندگی پس از زندگی

در ماه‌های رمضان سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هر روز از شبکه جهار برنامه گفت‌وگو محوری پخش می‌شد که با دعوت از تجربه‌گران مختلف تجربه نزدیک به مرگ در ایران از آنها خواسته می‌شد تا مشاهدات خود را با مخاطبان در میان بگذارند.

فهمی جدعان

فهمی جدعان، اندیش‌مندِ اردنی که در فلسطین زاده شد و در فرانسه درس آموخت و در اردن و دانش‌گاه‌هایِ سلطنتیِ عمان…

برگزیده

به بهانه درگذشت هشام جعیط

محفلی است در تقدیر از هشام جعیط. پیرمرد خوش‌فکر و خوش‌قامت تونسی. گویی این محفل هم در زمانه بیماریِ برپا شده. جعیط در ۸۵ سالگی دیده از جهان فروبست.…

عکس‌نوشت

با متفکران معاصر
سخنرانی

آخرین مطالب