جایزۀ بهترین مقالۀ «نشریۀ تاریخ فلسفه»

نوشتۀ جاستین وینبرگ

بنا به اعلام «نشریۀ تاریخ فلسفه»، خانم کلر کارلیسل، استاد بالارتبۀ رشتۀ فلسفه و الهیات کالج کینگ لندن جایزۀ بهترین مقالۀ این نشریه را به خود اختصاص داده است. دکتر کارلیسل این جایزه را به خاطر نوشتن مقالۀ «اکوئیسنشیا از دیدگاه اسپینوزا» برنده شد که در شمارۀ 55، شمارۀ 2، آوریل 2017 به انتشار رسید. ارزش این جایزه به مبلغ 1500 دلار است.

چکیدۀ مقالۀ مذکور از این قرار است:
روایت اسپینوزا از « اکوئیسنشیا» (به معنای خودشناسی) به خاطر ترجمه‌های متناقض و ناهماهنگی که در نسخۀ انگلیسیِ کتاب «اخلاق» (Ethics) از این مفهوم شده و همچنین به خاطر اَشکال مختلفِ فعلِ «خود را شناختن» مبهم و غیرقابل‌درک شده است. از نظر اسپینوزا، اکوئیسنشیا یک تمایلِ ذاتاً شناختی است، چراکه به شناخت انسان از خویشتن (که دلیل شادی اوست) مربوط می‌شود. این تمایل ارتباط بسیار نزدیکی با سه نوع از معرفت دارد که اسپینوزا آن را در جلد دوم از کتاب «اخلاق» خود تعریف کرده است. همان‌طور که معرفت سه نوع دارد، اکوئیسنشیا نیز دارای سه نوع است. دو خصیصۀ سکوت و فرمانبرداری معیارهایی هستند که می‌توان با استفاده از آنها بین این انواع معرفت و اکوئیسنشیا تمیز قائل شد. این هم نشان می‌دهد که اسپینوزا روایت مثبتی از اکوئیسنشیا ارائه داده است و هم روشن می‌سازد که چگونه این روایت با معادلِ «پشن» (passion) که دکارت مطرح کرده است مطابقت پیدا می‌کند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.