آخرین جلد از مجموعه الحیاه به چاپ رسید

الحیات، اثر محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی و علی حکیمی دایره‌المعارفی است که در زمینه‌های گوناگون حیات اجتماعی به ویژه در زمینه اقتصاد مسلمین مورد اقبال خاص پژوهشگران قرار گرفته است. این اثر از زبان عربی به فارسی به قلم احمد آرام ترجمه شده است.
این کتاب در دو جلد اول خود به معارف اسلامی بطور کلی پرداخته است. جلد سوم تا ششم خاص مبحث اقتصاد اسلامی است. غالب شهرت کتاب مربوط به جلدهای ۳ تا ۶ است. در این کتب، نویسندگان از منظر آیات و روایات با نگرشی امروزی و ناظر به نیازهای اجتماعی به اقتصاد اسلامی و عدالت اقتصادی و اجتماعی پرداخته اند. جلدهای ۷ و ۸ این مجموعه توسط انتشارات دلیل ما به طبع رسیده است که در زمینه جایگاه و ارزش انسان و معرفی ارزشمندترین وجودی آن و مسئولیت‌های انسان در قبال خداوند، قرآن، معصومین و جامعه صحبت می‌کند. بخشی از جلد نهم این مجموعه با عنوان حکومت اسلامی در سال 1391 توسط انتشارات دلیل ما منتشر شده است. این مجموعه بر اساس نظر نویسندگان آن تا 14 مجلد ادامه خواهد داشت.

آخرین جلد دوره ۱۲ جلدی الحیاه شامل ۶ فصل است؛ که در ادامه مجلدات پیشین نگاشته شده است. اولین فصل (باب ۳۴) به اخلاق و اصول کلی آن پرداخته که اخلاق بازرگانی، کارفرمایی، مدیریت، کارگری و کارمندی، قضاوت، عالم، مرجع، جوانمردی و … از بخش های متنوع آن است.
در فصل دوم (باب ۳۵) درباره سلوک شرعی و روش های آن سخن گفته شده و اهمیت جهاد با نفس و عقلانیت و قصد و قربت و تقوا و … از مهم ترین بخش های این مسیر الهی شمرده شده است.
فصل سوم (باب ۳۶) بیانگر قوانین الهی در جامعه و تاریخ است که از سویی به قوانین خداوند در آفرینش پرداخته و از سوی دیگر نقش انسان در تحولات اجتماعی و تاریخی را از نگاه احادیث تبیین نموده و تدریجی بودن فرازگرایی و نشیب گرایی تمدن ها و واپسگرایی در حرکت تاریخ را به تصویر کشیده است.
چهارمین فصل (باب ۳۷) مبحث پایداری و مقاومت را شرح و بسط داده و نقش بنیادینِ پایداری در کارها و در مسیر رسیدن به اهداف را بیان کرده است.
فصل پنجم (باب ۳۸) به آینده تاریخ و انتظار آن ارتباط دارد و بخش هایی همچون ارزش انتظار و آینده نگری، آزمون و آزمایش، عدالت اجتماعیِ فراگیر، تکامل موجودیت اجتماعی انسان، حکومت راستین دینی و اجتماع حق مدار در این فصل بیان شده است.
ششمین فصل (باب ۳۹) به بنیادی بودن احکام اسلامی پرداخته و در بیست بخش، روایات مرتبط را آورده است از جمله: پرهیز از کمک به ستمگران، نکوهش ستایش ستمگران و تباهکاران، همنشینی با شایستگان، نیک شمردن نیکی، عوامل اصلی خوبی ها و بدی ها، تفکر در سراسر آفرینش و …
آخرین فصل (باب ۴۰) به ارتباط انداموار احکام اسلامی اختصاص یافته و پیوند دین با شناخت، عمل، اجتماع، مسولیت های اجتماعی، تعهدهای خانوادگی، سیاست، عدالت اجتماعی، جهاد، اخلاق، بهداشت، اقتصاد، حج و قضاوت شرح داده شده است.
این کتاب در ۹۲۸ صفحه وزیری توسط آقای محمد رضا حکیمی به رشته تحریر در آمده و انتشارات دلیل ما آن را منتشر کرده است.

الحیات، اثر محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی و علی حکیمی دایره‌المعارفی است که در زمینه‌های گوناگون حیات اجتماعی به ویژه در زمینه اقتصاد مسلمین مورد اقبال خاص پژوهشگران قرار گرفته است. این اثر از زبان عربی به فارسی به قلم احمد آرام ترجمه شده است.
این کتاب در دو جلد اول خود به معارف اسلامی بطور کلی پرداخته است. جلد سوم تا ششم خاص مبحث اقتصاد اسلامی است. غالب شهرت کتاب مربوط به جلدهای ۳ تا ۶ است. در این کتب، نویسندگان از منظر آیات و روایات با نگرشی امروزی و ناظر به نیازهای اجتماعی به اقتصاد اسلامی و عدالت اقتصادی و اجتماعی پرداخته اند. جلدهای ۷ و ۸ این مجموعه توسط انتشارات دلیل ما به طبع رسیده است که در زمینه جایگاه و ارزش انسان و معرفی ارزشمندترین وجودی آن و مسئولیت‌های انسان در قبال خداوند، قرآن، معصومین و جامعه صحبت می‌کند. بخشی از جلد نهم این مجموعه با عنوان حکومت اسلامی در سال 1391 توسط انتشارات دلیل ما منتشر شده است. این مجموعه بر اساس نظر نویسندگان آن تا 14 مجلد ادامه خواهد داشت.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.