جایگاه «دین» و «فلسطین» در شاخص افکار عمومی جهان عرب در سال ۲۰۲۰

به گزارش روابط عمومی ایسپا، گزارش «شاخص افکار عمومی جهان عرب» در سال 2020 توسط «مرکز عربی تحقیقات و مطالعات سیاستی» (Arab Center for Research and Policy Studies) منتشر شده است. این گزارش حاصل اجرای نظرسنجی در 13 کشور عربی (عربستان سعودی، قطر، اردن، کویت، عراق، فلسطین، مغرب، لبنان، سودان، مصر، الجزایر، تونس و موریتانی) با اندازه نمونه 28288 نفر به صورت مصاحبه حضوری و چهره به چهره از پاییز 1398 تا تابستان 1399 می باشد. گزیده گزارش توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ترجمه شده است. در ادامه به برخی از مهمترین یافته ها و نتایج نظرسنجی اشاره می شود.

وضعیت عمومی سیاسی کشور

در سوالی از شهروندان عرب پرسیده شد «وضعیت عمومی سیاسی در کشور خود را چگونه توصیف می کنید؟» 16 درصد از شهروندان در کشورهای عربی، وضعیت عمومی سیاسی کشورشان را «بسیار خوب»، 32 درصد «خوب»، 25 درصد «بد» و 22 درصد «بسیار بد» ارزیابی کرده اند. 5 درصد از شهروندان به این پرسش پاسخ ندادند.

نتایج نشان می دهد، 94 درصد از شهروندان قطر و 90 درصد از شهروندان عربستان وضعیت سیاسی کشور خود را «خوب» ارزیابی کرده اند. در مقابل 91 درصد از مردم لبنان، 91 درصد از مردم عراق، 82 درصد از مردم فلسطین و نیز 67 درصد از مردم سودان وضعیت عمومی سیاسی کشور خویش را «بد» ارزیابی نموده اند.

دین و دینداری

نگرش افراد نسبت به دین و دینداری در پیمایش حاضر دارای 3 بعد است:

1- مذهبی بودن فرد

نتایج نظرسنجی نشان می دهد، 23 درصد از پاسخگویان خود را «بسیار مذهبی» و 63 درصد «تاحدی مذهبی» می دانند. این درحالی است که 12 درصد خود را مذهبی نمی دانند و 2 درصد هم به این سوال پاسخ ندادند.

2- تعریف دینداری

از افراد پرسیده شده است فرد دیندار کیست؟ 39 درصد معتقدند انجام واجبات و مراسم دینی تعریف دینداری است. 27 درصد صادقانه و قابل اعتماد بودن، 17 درصد با دیگران به مهربانی رفتار کردن، 7 درصد تعامل نزدیک با خویشان و رفتار خوب با آنها، 7 درصد کمک به فقر و نیازمندان و 1 درصد همه این موارد را از نشانه های دینداری و مذهبی بودن می دانند. 2 درصد هم به این سوال پاسخ ندادند.

3- ارتباط با فرد مذهبی

از شهروندان سوال شده است، ترجیح می دهید با فرد مذهبی یا غیرمذهبی در زندگی روزمره خود تعامل داشته باشید؟ 30 درصد از پاسخگویان اعلام دارند ترجیح می دهند در زندگی روزمره با یک فرد مذهبی در ارتباط باشند و 7 درصد بیان کردند با فرد غیرمذهبی. 62 درصد نیز پاسخ دادند برای آنها فرقی نمی کند که فرد مذهبی یا غیرمذهبی باشد. یک درصد هم به این سوال پاسخ ندادند.

 

نگرش به روابط کشورهای عربی

نگرش در مورد ملت واحد عربی، ارزیابی از تهدیدهای خارجی و نیز مسأله فلسطین از جمله مواردی است که مورد سنجش قرار گرفته است.

1- نگرش در مورد ملت واحد عربی

36 درصد بیان کردند مردم عرب یک ملت واحد هستند که با مرزهای تصنعی از هم جدا شدند. 45 درصد معتقدند که مردم عرب یک ملت واحد را تشکیل می دهند، حتی اگر هر یک از مردم ویژگی های خاص خود را داشته باشند. 16 درصد نیز معتقدند مردم عرب ملل متمایز هستند و فقط با پیوندهای کم اهمیت و جزئی به هم وصل شده اند. 3 درصد نیز به ای سوال پاسخ ندادند.

2- ارزیابی از تهدیدات خارجی

89 درصد از پاسخگویان اسرائیل را تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه می دانند. امریکا (81 درصد)، ایران (67 درصد)، روسیه (55 درصد)، فرانسه (44 درصد)، ترکیه (35 درصد) و چین (32 درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند.

3- مسأله فلسطین

79 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که مسأله فلسطین نگرانی همه اعراب هست و نه فقط فلسطینی ها و در مقابل 15 درصد چنین اعتقادی ندارند و معتقدند، مسأله فلسطین تنها نگرانی خود مردم فلسطین است. 4 درصد هم با هیچ یک از این دو گزینه موافق نیستند. 2 درصد هم به این سوال پاسخ ندادند.

 

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.