چرا خدا موسی (ع) را با عصا و عیسی (ع) را با معجزات طبی و محمد (ص) را با معجزه کلام مبعوث کرد؟

ابن سکیت به امام ابو الحسن (امام هفتم) (ع) عرض کرد:
چرا خدا موسی بن عمران (ع) را با عصا و ید بیضا که ابزار جادویند مبعوث کرد و عیسی (ع) را با معجزات طبی و محمد (ص) را با معجزه کلام و سخنرانی؟

در پاسخ فرمود: هنگامی که خدا موسی (ع) را مبعوث کرد جادو بر مردم زمانه اش تسلط داشت و خدا مانندی از آن را آورد که بر آن توانا نبودند و بوسیله آن جادوی آنها را باطل کرد و حجت خود را بر آنها ثابت نمود.

و خداوند عیسی (ع) را وقتی مبعوث کرد که فلج بر مردم مسلط بود و نیاز به طب داشتند و از خدا معالجه معجز مآبی آورد که مانندش نداشتند و به اجازه خدا مرده ها را زنده کرد و کور مادرزاد و پیس را درمان نمود.

و حجت را بر آنها تمام کرد و خداوند محمد (ص) را در وقتی مبعوث کرد که هنر غالب هم عصرانش سخنرانی و سخنوری بود (و به گمانم فرمود شعر بود) و از طرف خدا پندها و دستوراتی شیوا آورد که گفتار آنها را بیهوده نمود و حجت را بر آنها ثابت کرد.

راوی گوید: ابن سکیت گفت: من هرگز چون شما را ندیدم بفرمائید امروز حجت و امام مردم کیست؟ فرمود: بوسیله خرد می توان مبلغ صادق از طرف خدا را شناخت و او را تصدیق کرد و دروغ گوی از طرف خدا را هم شناخت و او را تکذیب کرد، ابن سکیت گفت:به خدا جواب همین است.

منبع خبرگزاری شفقنا
مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.