مجله علمی «فلسفه استعلایی۲۰۲۲» منتشر شد

مجله علمی «فلسفه استعلایی»( Transcendent Philosophy Journal)۲۰۲۲، شامل پنج مقاله و دو بررسی کتاب از بریتانیا، آمریکا و ایران به سردبیری سید سلمان صفوی، فیلسوف نوصدرایی، به…
نمایش مطالب قدیمی‌تر