فلسفه چیست و فیلسوف کدام است؟

اینکه برخی نمی‌دانند یا نمی‌توانند به درستی به این پرسش: «فلسفه چیست؟» پاسخ دهند، ملالی نیست جز دوری فیلسوف و فلسفه.

وجوه تصوف در عصر مدرن

عرفان در جهان مدرن به شکل تجربه معنوی دینی، تجربه شناختی، چاره‌ای برای بحران‌ها و وسیله‌ای برای مواجهه است.

کلیسای تراجنسی‌ها در برزیل

اولین کلیسای تراجنسی‌ها در برزیل محل پذیرش مسیحیان و کشیش تراجنسی است. بر روی دیوار این کلیسا نوشته شده‌است: «من تراجنسی هستم، من کرامت و احترام می‌خواهم.»