مرور رده

گزارش

دیگر ما را مورمون ننامید

نام کلیسای "عیسی مسیح قدیسان آخرالزمان" چندان بر سر زبان‌ها نیفتاده چرا که اکثر مردم و همچنین معتقدان به این آیین همواره ترجیح داده‌اند این آیین را مورمونیسم بنامند که بر اساس…

پنج واقعیت درباره دین در کانادا

در ایالت کبک کانادا به‌تازگی قانونی به تصویب رسیده که به بسیاری از کارمندان دولت اجازه استفاده از نمادهای مذهبی را در محلّ کارشان نمی‌دهد. این قانون موافقان و مخالفانی داشته…