مرور برچسب

فلسفه اخلاق

شواهد یا شواهد کافی؟ مسئله این است

علی مهجور: آیا باور به گزاره‌ای بی‌شواهد کافی به سود آن گزاره، اخلاقاً ناروا است؟ پاسخ فی‌بادی النظر به چنین پرسشی مسلماً پاسخی مثبت است. به عبارت بهتر، هر کسی با دریافت…

غزه، کودکان و «یقین اخلاقی»

محمد سعید عبداللهی(طلبه سطح چهار حوزه و دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق): یکی از این گزاره‌ها که شاید بیشترین همدلی را میان مردمان از هر دین، رنگ و نژاد و فیلسوفان برانگیزد این…

دنیای فلسفه اخلاق| مصطفی سلیمانی

این یادداشت، با تعریف دانش «فلسفه اخلاق» به تشریح حدود و گستره آن پرداخته و جایگاه، سیر تاریخی آن در فلسفه، و مکاتبِ برآمده از آن را به طور خلاصه و کلی تبیین می‌کند.