مرور برچسب

فلسفه اخلاق

دنیای فلسفه اخلاق| مصطفی سلیمانی

این یادداشت، با تعریف دانش «فلسفه اخلاق» به تشریح حدود و گستره آن پرداخته و جایگاه، سیر تاریخی آن در فلسفه، و مکاتبِ برآمده از آن را به طور خلاصه و کلی تبیین می‌کند.

کیرکگارد، دوراهی خیر و شر و اخلاق

کیرکگارد در دو راهی خیر و شر راه‌حلی که به اخلاقیات نظام‌مند نزدیک باشد ارائه نکرد؛ با این حال این فیلسوف دانمارکی یک پدیدارشناس اخلاقی بی‌بدیل بود، استاد تشریح این‌که وقتی…

گفتگویی در باب آزادی حیوانات و فلسفه اخلاق

مترجم کتاب آزادی حیوانات: تا زمانی که موجودي داراي منافع است و توانايي داشتن منافع را داشته باشد، صرف‌نظر از اينكه چيست و از چه نژاد و جنسي است، به كجا تعلق دارد و داراي چه…

در حکایت «قانون»

قانون اساسا ناظر به حقوق افراد و خير و سعادت ايشان است. آدميان در فقدان وجدان اخلاقي براي اداي حق و خواستِ خير بايد توسط قانون به اداي حق و برقراري خير ملزم شوند و حاكميت…