اعدام یا حبس ابد برای محمد مرسی

برخی از حقوقدان مصری اعلام کردند محمد مرسی باید منتظر حکم اعدام یا حبس ابد باشد.

 

به گزارش المصریون، برخی از حقوقدانان مصری اعلام کردند اگر برخی اتهامات به محمد مرسی رئیس جمهور برکنارشده انتساب پیدا کند باید منتظر اعدام یا حبس ابد باشد.

دکتر نبیل مدحت به المصروین گفته است: اگر محمد مرسی با بیگانگان برای دست یافتن به قدرت و حکومت همدستی کرده باشد به بزرگترین خیانت متهم خواهد شد. البته در صورتی که اثبات شود همدستی وی برای دست یافتن به قدرت و ضرر رساندن به مصالح نظام بوده باشد.

دکتر ثروت عبدالعال نیز گفته است: حکم چنین اتهامی اعدام یا حبس ابد است.

وی گفته است اتهام خیانت بزرگ تنها برای کسی که به ریاست جمهوری رسیده اثبات پذیر است و البته اتهامی که در پرونده محمد مرسی ثبت شده مربوط به قبل از دوران ریاست جمهوری وی است. از این رو اتهام همدستی وی با بیگانگان تنها به حکم حبس ابد خواهد انجامید.

برخی از حقوقدان مصری اعلام کردند محمد مرسی باید منتظر حکم اعدام یا حبس ابد باشد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.