مؤمنان چگونه باید با حیوانات رفتار کنند؟

معرفی از فردریک و ماری آن بروسات
ترجمه محمدرضا ارجمند

Animals and World Religions
Lisa Kemmerer
Oxford University Press 2012
حیوانات و ادیان جهان
لیزا کمرر/ آکسفورد/ 2012

لیزا کِمِرِر، فیلسوف و فعال اجتماعی، نویسنده و ویراستار کتابهای متعددی در زمینه حمایت از حقوق حیوانات، فلسفه اخلاق و دین و هنرمندی عاشق مکانهای بکر و ناشناخته است. کتاب دعوت به شفقت؛ چشماندازهای دینی درباره حمایت از حقوق حیوانات (Call to compassion: Religious Perspectives on Animal Advocacy)  نوشته او در زمره بهترین کتابهای معنوی سال 2011 شناخته شد و جایزه گرفت. خانم کمرر در کتاب تازهاش نخست نگرشها و کنشهای سنتهای بومی را پیش میکشد و سپس از هفت دین بزرگ جهان سخن میگوید: آیینهای هندو، بودا، کنفوسیوس و تائو در کنار یهودیت، مسیحیت و اسلام. تمرکز او بر تعلیمات اصلی مربوط به حیوانات در این ادیان است.
مطالب اصلی مطرح شده در کتاب:
•    «طبیعت مقدس، حیوانات مقدس»؛ تعلیمات دینی درباره زیستبوم حیوانات؛
•    «فلسفه و اخلاق»؛ دیدگاههای اصلی درباره رابطه درست میان انسانها و دیگر آفریدهها؛
•     «درهمآمیختگی»؛ نگاهی به بینش چرخهای درباره حیات در جایی که تناسخ مقبول است؛
•     «قوای حیوانی»؛ بررسی داستانها و ادبیات مقدس؛
•     بحثی درباره فعالیت حامیان حقوق حیوانات که از خاستگاهی دینی در این راه گام برمیدارند.
بسیاری از باورمندان به ادیان با موضع جوامع دینی خود درباره مسائل سیاسی و اجتماعی گوناگون آشنایند، اما بیشتر آنان چیز چندانی درباره نگاه دینشان به بهرهکشی از حیوانات نمیدانند. نکته شگفت دیگر اینکه به نظر میرسد باورمندان به ادیان آگاهی چندانی درباره مسئولیتشان برای رفتار محترمانه، کریمانه و شفقتآمیز با حیوانات ندارند. کمرر اخلاقمدارانه به ما نشان میدهد اهیمسا، متا، کارونا … و عشق به این منظور بیان شدهاند تا رفتاری سرزنده و پویا با «ماهیها و موشها، خوکها و اسبها، بوقلمونها و فیلها» داشته باشیم.
نمیتوان چشم پوشید که گذشتگان باورمند به ادیان چه ظلم و خشونتی را بر حیوانات چشم روا می-داشتند؛ خشونتی که الگویی برای خشونتهای امروزی شده است. اما امروزه زمانه دیگری است. به سخن «نرم فلپس» (Norm Phelps) در پیشگفتار بنگرید: «تقدیم به حامیان حیوانات، چه دینی و چه سکولار که به جای بحث بر سر کامیابی یا عدم کامیابی ادیان، انرژیهای خود را همسوگرانه برای ترویج تعلیماتی اساسی گذاشتهاند که ما را به شفقت و حمایت از موجوداتی که زندگیشان به لطف ما وابسته است فرا میخوانند.»
منبع: کتاب ادیان، دفتر نخست
معرفی از فردریک و ماری آن بروسات
ترجمه محمدرضا ارجمند

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.