کتابشناسی امام صادق (ع)

این نوشتار فهرست نامگوی کتابهای فارسی است که دربارۀ امام صادق علیه اسلام نوشته شده و در کتابخانه ملی ثبت شده انددرسه بخش عمومی ، کودکان و نوجوانان و پایان نامه ها تنظیم شده است. از خانم نیره خداداد شهری (کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی) که این فهرست را تنظیم و تدوین کرده اند تشکر می کنیم.

الف عمومی:

1. ۱۱۰ نکته ناب از سخنان گوهربار امام جعفر صادق(ع) / گردآورنده حسین طباطبایی، تهران : قصر کتاب‏‫، ۱۳۸۹. 2. ۳۵۰ پرسش در محضر امام صادق علیه‌السلام/ علیرضا زکی‌زاده‌رنانی، قم: حدیث نینوا‏‫، ۱۳۸۸. 3. آت‍ه‍وان‌ م‍ع‍ص‍وم‌: ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ م‍ه‍دی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌؛ [ت‍رج‍م‍ه‌] م‍ح‍م‍داف‍ض‍ل‌ ح‍ی‍دری‌، ن‍ث‍ار اح‍م‍د، ع‍ل‍ی‌ح‍ی‍در ق‍اض‍ی‌، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ص‍اری‍ان‌، [۱۳۷۵؟]. 4. آف‍ت‍اب‌ ت‍ش‍ی‍ع‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ام‍ی‍رح‍س‍ن‌ اح‍م‍دی، ت‍ه‍ران‌: س‍رزم‍ی‍ن‌ ب‍اران‌، ۱۳۸۳. 5. آفتاب معرفت/ رضا شیرازی، تهران: همشهری‏‫،۱۳۸۷. 6. آیین برنامه‌سازی درباره زندگی امام صادق (ع)/ محمد رضایی، قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، ‏‫‏۱۳۹۱. 7. ابعاد شخصیت و جایگاه امام صادق علیه‌السلام: مجموعه مقالات همایش علمی مکتب امام صادق(علیه‌السلام)/ تالیف جمعی از نویسندگان‏‫؛ به اهتمام احمد پاکتچی، تهران‏‫: دانشگاه امام صادق(ع)‏‫، ۱۳۹۱. 8. اح‍ت‍ج‍اج‍ات‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ (ع‌) و ت‍وح‍ی‍د ال‍م‍ف‍ض‍ل‌/ ام‍لاء اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍ف‍ص‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر ال‍ج‍ع‍ف‍ی‌؛ اع‍داد ف‍ات‍ن‌ م‍ح‍م‍د خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ب‍ون‌، ق‍م‌ : گ‍ن‍ج‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ، ۱۴۲۵ = ۱۳۸۳. 9. اخلاق از دیدگاه امام صادق علیه‌السلام/ زهرا اسدی‌شیخ‌احمدلو، قم: ام ابیها‏‫، ۱۳۸۶. 10. اخلاق بندگی: شرح و توضیح باب عبودیت از کتاب مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه منسوب به امام صادق (ع)/ حسن ره‌‌پیک، تهران: خرسندی‏‫، ۱۳۸۹. 11. اخ‍لاق‌ در م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، [ت‍ه‍ران‌]: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ۱۳۶۷. 12. ارزشهای اخلاقی در فقه امام صادق علیه السلام/ محمدجواد مغنیه؛ ترجمه محمد رادمنش، تهران : کانون انتشارات محمدی‏‫، ۱۳۶۰. 13. اس‍ت‍اد دان‍ش‍گ‍اه‌ دی‍ن‌: ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ع‍ل‍ی‍رض‍ا رج‍ال‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: ب‍زرگ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ۱۳۷۹. 14. استاد و شاگرد : جعفربن‌محمد علیه‌السلام/ سید علی پورحسینی، مشهد: ضریح آفتاب، ‏‫‏۱۳۹۰. 15. اس‍ت‍خ‍اره‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ خ‍طاط م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ص‍ادق‌ م‍وس‍وی‌آل‌طع‍م‍ه‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ص‍ادق‌ج‍ع‍ف‍ر ع‍س‍ک‍رپ‍ور، ت‍ه‍ران‌: ی‍اس‍ی‍ن‌‏‫‏، ۱۳۸۱. 16. اسرار ملکوت: شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه‌السلام/ تالیف سیدمحمد‌محسن حسینی‌طهرانی، تهران: مکتب وحی‏‫، ۱۳۹۱. 17. اص‍ح‍اب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍دث‌زاده‌، [ت‍ه‍ران‌]: م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍درس‍ه‌ چ‍ه‍ل‍س‍ت‍ون‌، ۱۳۷۳. 18. ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ (ع‌)/ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍راس‍ب‍ورگ‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌، تهران: بدرقه جاویدان، ‏‫‏۱۳۸۸. 19. ام‍ام‌ جعفر ص‍ادق‌ (ع‌) / ه‍ی‍ئ‍ت‌ ت‍ح‍ری‍ری‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ اصول دین، ق‍م‌: موسسه در راه حق‏‫، –13. 20. امام جعفر صادق(ع)/علی خامنه، تهران: انتشارات هادی‏‫٬ –13. 21. امام جعفر‌صادق (ع) از نگاه اهل سنت/فاروق صفی‌زاده، تهران: مدحت، ‏‫‏‏۱۳۸۷. 22. ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌) پ‍ی‍ش‍وا و رئ‍ی‍س‌ م‍ذه‍ب‌/ م‍ص‍ن‍ف‌ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍س‍رور ح‍س‍ن‌ م‍ب‍ارک‍پ‍وری‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، ۱۴۰۶ق‌. = ۱۳۶۴. 23. ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ رض‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌ و دی‍دگ‍اه‍ای‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ای‍ش‍ان‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ م‍ح‍م‍د اب‍وزه‍ره‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ن‍اص‍ر طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ت‍ه‍ران‌ : اح‍س‍ان‌ ، ۱۳۸۴. 24. ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍اظم‌ ارف‍ع‌، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ت‍رب‍ت‌، ۱۳۸۰. 25. امام جعفر صادق علیه‌السلام/تالیف عباس قدیانی، تهران: انتشارات یادداشت، ‏‫۱۳۹۰. 26. امام جعفرصادق علیه‌السلام : برگرفته از کتاب شریف منتهی‌الآمال/ عباس قمی، تهران: دینا‏‫، ۱۳۹۲. 27. ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌) ال‍گ‍وی‌ زن‍دگ‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ح‍ب‍ی‍ب‌‌الله‌ اح‍م‍دی‌، ق‍م‌ : ف‍اطی‍م‍ا‏‫‏، ۱۳۸۵. 28. امام صادق (ع) کیست ؟/ مولف سیدرضا اکرمی، تهران: انتشارات آدینده، ‏‫۱۳۹۱. 29. امام صادق (ع) و فرضیات علمی (کهکشان‌ها)/مولف رحمت‌الله سلامت‌طلب، تهران: انتخاب: میرباقری، ۱۳۸۸. 30. ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌) و م‍ذاه‍ب‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اس‍د ح‍ی‍در؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ن‌ ی‍وس‍ف‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار، – ۱۳. 31. امام صادق(علیه‌السلام)/مولف سیدعلی روح‌بخش، قم: امام همام: انتشارات ورع‏‫، ۱۳۹۰. 32. امام صادق (علیه‌السلام) خورشید علم/نویسنده سیدموسی جوادی، مشهد: همسایه آفتاب، ‏‫۱۳۹۲. 33. امام صادق( علیه‌السلام) و مذاهب اهل سنت/ اسد حیدر؛ مترجم محمدحسین سرانجام، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب‏‫، ۱۳۹۰. 34. امام صادق جعفربن‌محمد علیه‌السلام در یک نگاه همراه با چهل حدیث جعفری/ گردآورنده محمدحسین مجاهد، قم: فقه، ‏‫۱۳۹۱. 35. امام صادق علیه‌السلام: مدیریت علمی – فرهنگی جهان تشیع/مولف محمد دریایی، تهران: آزمون نوین، ۱۳۸۶. 36. امام مهدی عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف در بیان امام صادق علیه‌السلام: سیمای جانان در آینه‌ی خورشید/ اسماعیل حاجیان، تهران: مهام، ‏‫۱۳۸۹. 37. الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ و ال‍م‍ذاه‍ب‌ الارب‍ع‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اس‍د ح‍ی‍در، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ص‍ادق‌، ۱۳۸۳. 38. الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ال‍ص‍ادق‌ ض‍م‍ی‍رال‍م‍ع‍ادلات‌/ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ک‍ت‍ان‍ی‌، ب‍ی‍روت‌ : دارال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌ ، ۱۹۹۷م‌. = ۱۴۱۸ق‌. = ۱۳۷۶. 39. اول‍ی‍ن‌ گ‍ام‍ه‍ا ب‍رای‌ خ‍ودس‍ازی‌ و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌: ش‍رح‌ ف‍ش‍رده‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌ ح‍دی‍ث‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ص‍ری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ع‍ف‍ر م‍وس‍وی‌، ق‍م‌: ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ورالاص‍ف‍ی‍اء، ۱۳۸۰. 40. بانی مکتب عشق، معصوم هشتم، امام صادق (ع) / مولف سیدمحمود حسینی، تهران: تاویل‏‫، ۱۳۹۰. 41. ب‍ر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ام‍ام‌ ک‍اظم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ چ‍ه‌ گ‍ذش‍ت‌؟/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍وس‍وی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍وس‍وی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ۱۳۷۳. 42. به یاد آن که مذهب حق یادگار اوست اقتباس از مقدمه‌ای در اصول دین / تالیف وحیدخراسانی، قم: مدرسه الامام باقرالعلوم‏‫، ۱۳۸۵. 43. بیان‌الاسرار شیخ حسین زاهدی در شرح مصباح‌الشریعه/ مقدمه، تصحیح و تعلیقات محسن محمدی، مریم انصاری، تهران : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران‏‫، ۱۳۹۱. 44. پرتوی از زندگانی امام صادق ( علیه‌السلام )/ تالیف نورالله علیدوست‌خراسانی؛ با مقدمه جعفر سبحانی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)‏‫، ۱۳۹۱. 45. ‏‫پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ م‍ردم‌ و پ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌‏‫/ اح‍م‍د ق‍اض‍ی‌زاه‍دی‌. ق‍م‌‏‫: گ‍ن‍ج‌ ع‍رف‍ان‌‏‫، ۱۳۸۱. 46. پنجاه خصلت مومن/ گردآوری علی ابراهیمی، قم: لولو مرجان،۱۳۸۹. 47. پ‍ن‍ده‍ای‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ره‌) ب‍ه‌ ره‌ج‍وی‍ان‌ ص‍ادق‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ص‍ب‍اح‌‌ی‍زدی‌؛ تحقیق و نگارش محمدمهدی نادری‌قمی، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۸۹. 48. پیام معصومین (ع) به انسانها و انسانیتها (۸) :‌ امام صادق(ع)/ برگرفته از آثار علامه محمدرضا حکیمی؛ تدوین محمدصادق حیدری، قم: دلیل ما‏‫، ‌۱۳۹۰. 49. پیشوای راستی: سیری در سیره‌ی صادق آل محمد سلام‌الله‌علیه/ محمدمهدی حسینی‌همدانی، تهران: ستایش حقیقت‏‫، ۱۳۹۰. 50. پ‍ی‍ش‍وای‌ راس‍ت‍ی‍ن‌: س‍رگ‍ذش‍ت‌ روای‍ت‌ گ‍ون‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍م‍ال‌ ال‍س‍ی‍د؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ه‍دی‌ ع‍اب‍دی‌، اص‍ف‍ه‍ان‌: ح‍دی‍ث‌ راه‌ ع‍ش‍ق‌، ۱۳۸۳. 51. پ‍ی‍ش‍وای‌ ش‍ش‍م‌: ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ از ه‍ی‍ئ‍ت‌ ت‍ح‍ری‍ری‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌، [۱۳۶۱؟]. 52. پ‍ی‍ش‍وای‌ ص‍ادق‌/ ن‍وش‍ت‍اری‌ از ع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۸۳. 53. پیشوای صادق: مباحثی پیرامون زندگی و شخصیت امام صادق(ع)/گردآوری و تالیف سیدمحمدرضا طباطبائی‌نسب، تهران: نورالائمه‏‫(ع)‏‫، ۱۳۸۹. 54. پ‍ی‍ش‍وای‌ ع‍ل‍م‌ و م‍ع‍رف‍ت‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ [م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍ل‍ی‍م‌ ال‍ج‍ن‍دی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍اس‌ ج‍لال‍ی‌]، ق‍م‌: آس‍ت‍ان‍ه‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ق‍م‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ زائ‍ر، ۱۳۸۲. 55. پ‍ی‍ش‍وای‌ م‍ذه‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ گ‍روه‌ م‍ول‍ف‍ان‌ [م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌]؛ ن‍اظر م‍ن‍ذر ح‍ک‍ی‍م‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ م‍وس‍وی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ک‍اظم‌ ح‍ات‍م‍ی‌ طب‍ری‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اداره‌ ت‍رج‍م‍ه‌. ق‍م‌ : م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌(ع‌)، ۱۳۸۵. 56. ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ در ع‍ص‍ر ام‍ام‍ت‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ و ام‍ام‌ ک‍اظم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ رف‍ی‍ع‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌، ت‍ه‍ران‌ : ت‍ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۸۳. 57. ت‍اری‍خ‌ ع‍ص‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌، ی‍ا، زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ س‍ح‍اب‌، ت‍ه‍ران‌: کتابخانه و مطبعه دانش‏‫، ۱۳. 58. تحلیل قرآنی سیره اجتماعی – سیاسی امام صادق علیه‌السلام/اسحاق سعیدی‌ابو‌اسحاقی، قم: مهر امیرالمومنین‏‫، ۱۳۹۰. 59. ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د ی‍ازده‍م‌ ب‍ح‍ارالان‍وار زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ ح‍ض‍رت‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ت‍رج‍م‌ م‍وس‍ی‌ خ‍س‍روی‌، ت‍ه‍ران‌: اس‍لام‍ی‍ه‌‏‫‏، ۱۳۷۷. 60. ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍دی‍ث‌ ت‍وح‍ی‍د م‍ف‍ض‍ل‌ از س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: ن‍ق‍ل‌ از ب‍ح‍ار الان‍وار ع‍لام‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‍ی‌ / ب‍ق‍ل‍م‌ ج‍واد س‍ی‍دف‍اطم‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: کتابفروشی اسلامیه‏‫، ۱۳۶۱. 61. ت‍ع‍ب‍ی‍ر خ‍واب‌ منصوب به ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ (ع‌) / ت‍دوی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌‌اص‍غ‍ر م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، م‍ری‍م‌ ص‍ف‍رخ‍ان‍ی‌‌م‍وذن‍ی‌، گ‍رگ‍ان‌ : م‍ق‍س‍م‌‏‫ ، ۱۳۸۷. 62. تعلیم و تربیت اسلامی/ مولفین سیداحمد هاشمی، سیدرضا بلاغت، شیراز : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد؛ تهران: پژوهشی نوآوران شریف‏‫، ۱۳۹۰. 63. ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ب‍ودی‍ت‌: ش‍رح‌ ب‍اب‌ ع‍ب‍ودی‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ح‍س‍ن‌ ره‌پ‍ی‍ک‌، ت‍ه‍ران‌: طل‍وع‌ ن‍ور، ۱۳۷۸. 64. ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ و ت‍ه‍ذی‍ب‌: م‍غ‍ز م‍ت‍ف‍ک‍ر ج‍ه‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍راس‍ب‍ورگ‌‎ ;اق‍ت‍ب‍اس‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌، ق‍م‌: اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌(ع‌)، ۱۳۷۰. 65. توحید مفضل« خداشناسی در بیان امام صادق( ع)»/ به کوشش[ صحیح مترجم] علی فلاح‌زاده‌ابرقویی، قم: هدی‏‫، ۱۳۸۹. 66. جمله‌ها و نکته‌ها – چند پیام از امام صادق علیه‌السلام : برگزیده‌هایی از کتاب تحف‌العقول/ تنظیم از مجتبی شاطرزاده‌یزدی. مشهد: عروج اندیشه، ۱۳۸۸ 67. ۱۴ [چ‍ه‍ارده‌] ن‍ک‍ت‍ه‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ وج‍ود م‍ق‍دس‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ح‍م‍درض‍ا طب‍اطب‍ای‍ی‌ ن‍س‍ب‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ور الائ‍م‍ه‌(ع‌)، ۱۳۸۳. 68. چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ [گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ ] رم‍ض‍ان‍ع‍ل‍ی‌ ق‍رب‍ان‍پ‍وری‍اه‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ح‍م‍د دان‍ش‍ور، ت‍ه‍ران‌ : ه‍م‍ای‌ دان‍ش‌ ‏‫، ۱۳۸۴. 69. چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍دوی‍ن‌ ش‍راره‌ ش‍رف‍ی‌. م‍ش‍ه‍د: ش‍راره‌ ش‍رف‍ی‌ ، ۱۳۸۳. 70. چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: ” گ‍ه‍ره‍ای‌ ص‍ادق‍ی‌”/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ اح‍م‍د ع‍ل‍وی‌. ق‍م‌: م‍ع‍روف‌، ۱۳۸۲. 71. چهل حدیث از امام صادق علیه‌السلام/ شاعرعلی‌اصغر دلیلی‌صالح.‏‫؛ ترجمه و تدوین اداره امور فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی. مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر‏‫، ۱۳۸۷. 72. چهل حدیث ازامام صادق علیه السلام ( تمامت راستی)/ ترجمه و تدوین اداره امور فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی؛ شاعر علی‌اصغر دلیلی‌صلح. مشهد: موسسه انتشاراتی قدس رضوی‏‫، ۱۳۸۷. 73. چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ س‍ی‍ره‌ ص‍ادق‍ی‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ح‍م‍ود م‍دن‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌. ق‍م‌: ن‍ش‍ر م‍ع‍روف‌، ۱۳۷۷. 74. چ‍ه‍ل‌ داس‍ت‍ان‌ و چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ (۸)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ص‍ال‍ح‍ی‌. ق‍م‌: م‍ه‍دی‌ی‍ار‏‫، ۱۳۸۱. 75. چهل گل از گلستان کاشف‌الحقایق، امام‌جعفر صادق (ع)/ تدوین محسن ماجراجو. مشهد: دیانت‏‫، ۱۳۹۱. 76. ح‍دی‍ث‌ اه‍ل‍ی‍ل‍ج‍ه‌/ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ک‍اظم‍ی‌ خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍اظم‍ی‌، ۱۳۶۲. 77. حدیث شریف عنوان بصری: دستورالعملی جهت خودسازی از حضرت امام‌ جعفر‌صادق علیه‌السلام/ترجمه محمد فربودی. قم: بقیه‌‌الله (عج)‏‫‏، ۱۳۸۴. 78. حضرت امام جعفر صادق «علیه‌السلام»/ لطیف راشدی، محمدرضا راشدی. قم: لاهوتیان‏‫، ۱۳۸۷. 79. ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ه‍دی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍ان‌آرا، ۱۳۷۶. 80. ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍اظم‌ ارف‍ع‌. ت‍ه‍ران‌: ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‌، ۱۳۷۰. 81. ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌) (ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌)/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ع‍ب‍اس‌ ق‍دی‍ان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ف‍رداب‍ه‌، ۱۳۷۸. 82. حقیقت بندگی: داستان امام صادق (ع) و عنوان بصری (دستوری عرفانی و جامع از امام صادق علیه‌السلام)/ به کوشش محمد نصیری. قم: ریاحین‏‫، ۱۳۸۹. 83. حیات و سیره امامان( امام صادق علیه‌السلام)/تهیه و تنظیم معاونت امور فرهنگی، مدیریت آموزش. تهران: نشر مشعر، ‏‫۱۳۹۲. 84. خداشناسی از منظر امام صادق علیه‌السلام/ مولف ابراهیم آخوندی‌ساوجی. قم: نصایح: کوثر‌کویر‏‫، ۱۳۹۰. 85. داس‍ت‍ان‌‌ه‍ای‍ی‌ از اخ‍لاق‌ و رف‍ت‍ار ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر‌ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌‌ال‍س‍لام‌/ ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍رخ‍ل‍ف‌‌زاده‌. ق‍م‌ : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍م‍د و آل‌‌م‍ح‍م‍د ص‍ل‍ی‌‌ال‍ل‍ه‌‌ ع‍ل‍ی‍ه‌‌ و‌ آل‍ه‌‏‫‏‏، ۱۳۸۳. 86. داس‍ت‍ان‍ه‍ائ‍ی‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رس‍ول‌ م‍ج‍ی‍دی‌. ق‍م‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۴۱۲ق‌ = ۱۳۷۰. 87. داستان‌هایی از امام صادق (علیه‌السلام)/تالیف جواد قیومی. تهران : قیوم ، ‏‫۱۳۹۱. 88. در جستجوی حقیقت : شرح مختصری بر روایت عنوان بصری/ تدوین موسسه آموزشی‌پژوهشی قرآن و نهج البلاغه تسنیم. کرمان: ودیعت‏‫، ۱۳۹۱. 89. در سایه‌ی صادق اهل‌بیت علیه‌السلام: نکاتی از زندگانی حضرت امام صادق علیه‌السلام/ محمود شریعت‌زاده خراسانی. تهران: دارالصادقین‏‫، ۱۳۸۹. 90. درسنامه امام صادق( علیه‌السلام)/ مولف صادق حسینی‌شیرازی؛ ؛ تدوین‌ زیر نظر گروه ترجمه آثار شیرازی. تهران: مبین اندیشه‏‫، ۱۳۹۰. 91. درس‍ه‍ای‍ی‌ از م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌. [ت‍ه‍ران‌]: اوج‌‏‫، ۱۳۶۶. 92. در محضر آفتاب (روایت داستانی زندگی امام‌صادق علیه‌السلام/شبنم غفاری، اصفهان: سازمان فرهنگی‌تفریحی شهرداری اصفهان، ۱۳۸۵. 93. در م‍ح‍ض‍ر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ول‍ف‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ب‍اک‍وئ‍ی‌. ق‍م‌: ک‍م‍ال‌ال‍م‍ل‍ک‌‏‫، ۱۳۸۲. 94. در م‍ح‍ض‍ر ی‍ار: م‍ت‍ن‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ روای‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ص‍ری‌/ [ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د(ع‌)]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طه‍ران‍ی‌. ق‍م‌: ن‍ه‍اون‍دی‌، ۱۳۷۹. 95. در م‍ک‍ت‍ب‌ اح‍ی‍اگ‍ر ت‍ش‍ی‍ع‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌، ویراست 2. ق‍م‌ : پ‍ی‍ام‌ م‍ق‍دس‌ ، ۱۳۸۴. 96. در مکتب امام جعفر صادق علیه‌السلام/ محمدحسین نوحه‌خوان. قم: مدین‏‫، ۱۳۸۷. 97. دریای علوم و معارف: امام جعفر‌صادق (ع) / سعید قانعی. تهران: چلچله‏‫، ۱۳۸۶.‏ 98. راه‌ خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌، ی‍ا، خ‍لاص‍ه‌ ت‍وح‍ی‍د م‍ف‍ض‍ل‌: گ‍ف‍ت‍ار ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ (ع‌) ب‍ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ از ن‍ب‍وت‌ و ع‍دل‌ و ام‍ام‍ت‌ و م‍ع‍اد/ [مفضل‌بن عمر‏‫؛ به همت و ترجمه حسین مصدقی]. [تهران]: شرکت سهامی چاپ رنگین‏‫، ۱۳۳۴. 99. رساله امام صادق علیه‌السلام به شیعیان : شرح، بررسی و تطبیق آن با قرآن کریم / مولف بتول مقراضچی (فلکشاهی). تهران: اسلامیه‏‫، ۱۳۸۹. 100. رساله نثرالدرر امام جعفر صادق (ع)/ [تهیه و تنظیم و ترجمه] عمادالدین رضایی‌همدانی. [بی‌جا]: ستاد اقامه نماز و کمیته فرهنگی دانشکده علوم پایه شاهد‏‫، ۱۳. 101. روش‍ن‌ت‍ر از آف‍ت‍اب‌: ش‍ام‍ل‌ ۲۱ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ درب‍اره‌ی‌ ام‍ام‌ زم‍ان‌، ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ و اع‍م‍ال‌ ش‍ب‌ ن‍ی‍م‍ه‌ی‌ ش‍ع‍ب‍ان‌، دع‍ای‌ ع‍ه‍د، زی‍ارت‌ آل‌ ی‍س‌…/ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ س‍ج‍اد؛ ک‍اری‌ از واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ع‍رض‍ه‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ث‍ام‍ن‌الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. اصفهان: م‍ه‍ر ث‍ام‍ن‌الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌‏‫، ۱۳۸۴. 102. رئ‍ی‍س‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍ود داوری‌. اص‍ف‍ه‍ان‌: ان‍ت‍ظارس‍ب‍ز، ۱۳۸۲. 103. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌)/ ج‍واد م‍ی‍رع‍ظی‍م‍ی‌. ک‍اش‍ان‌: ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ام‍ام‍ت‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ج‍م‍ع‌ م‍ت‍وس‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ آل‌م‍ح‍م‍د(ص‌)، ۱۳۸۰. 104. زندگانی امام جعفرصادق(ع)/ احمد احمدی‌بیرجندی. مشهد: آستان قدس رضوی٬ شرکت به نشر‏‫٬ ۱۳۹۰. 105. زندگانی امام جعفر صادق (ع) : استاد عشق همراه با داستانی پند‌آموز / نویسنده فاطمه دهکردی. تهران: کاشف‏‫، ۱۳۹۱. 106. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ / ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: اش‍رف‍ی‌‏‫، ۱۳۷۹. 107. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌). ت‍ه‍ران‌: ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادآم‍وزی‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ت‍ب‌ درس‍ی‌، ۱۳۷۴. 108. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ “ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍د (ع‌)”/ ج‍ع‍ف‍ر ش‍ه‍ی‍دی‌. ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۷۷. 109. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ رف‍ی‍ع‍ی‌؛ س‍ف‍ارش‌ ح‍وزه‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ – آم‍وزش‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ف‍ی‍ض‌، ۱۳۷۶. 110. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز س‍ی‍دالاه‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ وج‍دان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: کتابفروشی محمدی‏‫، ۱۳ . 111. زن‍دگ‍ان‍ی‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌: ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍د ن‍وری‌. ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍ان‍ت‍اب‌، ۱۳۸۲. 112. زن‍دگ‍ان‍ی‌ چ‍ه‍ارده‌‌م‍ع‍ص‍وم‌(ع‌): س‍ی‍ری‌ در زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌)(ص‍ادق‌الام‍ی‍ن‌)/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‍ی‌. ت‍ه‍ران‌ : م‍ع‍ی‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌ ‏‫، ‏۱۳۸۴. 113. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ اق‍ت‍ب‍اس‌ و ن‍گ‍ارش‌ ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍ر ب‍ه‌ ع‍م‍ادزاده‌. ت‍ه‍ران‌: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌. ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د: ۱۳۶۷. 114. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از ع‍ل‍م‍ای‌ ل‍ب‍ن‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ک‍ف‍اش‌. ت‍ه‍ران‌: ع‍اب‍د، ۱۳۷۹. 115. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ص‍اب‍ر ک‍رم‍ان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: اق‍ب‍ال‌‏‫، ۱۳۵۲. 116. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ اح‍م‍د م‍غ‍ی‍ن‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ر غ‍ض‍ب‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌، ۱۳۸۳. 117. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ طاه‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ زارع‌. ت‍ه‍ران‌ : پ‍اد، ۱۳۸۴. 118. زندگانی حضرت امام جعفرصادق علیه‌السلام/تالیف صابر کرمانی. تهران: اقبال، ۱۳۸۶. 119. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ الام‍ال‌ م‍ح‍دث‌ ق‍م‍ی‌(ره‌)/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ رض‍ا اس‍ت‍ادی‌. ق‍م‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌، ۱۳۸۰. 120. زن‍دگ‍ان‍ی‌ رئ‍ی‍س‌ م‍ذه‍ب‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍درس‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ب‍ق‍ی‍ع‌، ۱۳۷۶. 121. زن‍دگ‍ان‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‌ ک‍ب‍ی‍ر ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ع‍م‍ادزاده‌. ت‍ه‍ران‌: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌. م‍ح‍م‍د: ۱۳۶۲. 122. زندگی امام جعفرصادق (ع)/حسین مظفر. تهران : امیر کبیر، کتابهای جیبی‏‫، ‏‫۱۳۹۱. 123. زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: پ‍ی‍ش‍وا و رئ‍ی‍س‌ م‍ذه‍ب‌/ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌. ق‍م‌: ن‍وی‍د اس‍لام‌، ۱۳۸۱. 124. زندگی راویان مشترک فریقین از امام جعفر‌الصادق علیه‌السلام/ مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی واحد تاریخ و سیره اهل بیت (ع)٬ دفتر؛ [برای] هفتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی‏‫، ۱۳۷۳. 125. زن‍دگ‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‌ ک‍ب‍ی‍ر ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ع‍م‍ادزاده‌. ت‍ه‍ران‌: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌. ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د: – ۱۳. 126. زندگینامه امام جعفرصادق (ع)/گردآوری فاطمه جعفری‌نیکو؛ویراستار منصوره عسگری‌منفرد. تهران:ساحل:آوای عشق،‫‏‏۱۳۸۹. 127. زن‍دگ‍ی‌ و س‍ی‍م‍ای‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌)/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍درس‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ش‍ری‍ع‍ت‌. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ص‍ار ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ۱۳۷۰. 128. س‍خ‍ن‍ان‌ گ‍ه‍رب‍ار ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ گ‍ردآوری‌ و گ‍زی‍ن‍ش‌ م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: اش‍رف‍ی‌، ۱۳۸۰. 129. سخن ناب امام صادق (ع)/گردآورنده عباس مرالو. تهران : حباب ‏‫،‫۱۳۹۱. 130. سرچشمه‌های نور: امام جعفر صادق علیه‌السلام/ ترجمه و نگارش واحد تدوین و ترجمه [سازمان تبلیغات اسلامی معاونت فرهنگی]. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت فرهنگی‏‫، ۱۳۶۶. 131. سرچشمه‌های نور : فرازهایی از زندگانی امام صادق علیه‌السلام/نویسنده گروه محققین موسسه‌البلاغ ؛ به اهتمام مسلم صاحبی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی،شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ‏‫۱۳۹۲. 132. س‍رگ‍ذش‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ن‍ج‍ف‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۳۷۰. 133. س‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ت‍ج‍دی‍د ح‍ی‍ات‌ اس‍لام‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر خ‍رم‍ش‍ه‍ر. ه‍رم‍زگ‍ان‌اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌: ۱۳۸۱. 134. س‍ی‍ره‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ی‍ا زن‍دگ‍ان‍ی‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍د م‍ح‍دث‌ خ‍راس‍ان‍ی‌. م‍ش‍ه‍د: ۱۳۸۳ = ۱۳۴۲ (م‍ش‍ه‍د: چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ خ‍راس‍ان‌). 135. سیره و زندگانی امام صادق (ع)/ [گردآورنده] موسسه فرهنگی جهان‌رایانه کوثر. تهران: موسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر، ‏‫۱۳۹۰. 136. سیری در زندگانی امام جعفر صادق(ع)/ محمد صالحی. تهران: میلاد، ‏‫‏۱۳۸۸. 137. س‍ی‍ری‌ در س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ک‍م‍پ‍ان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: خ‍زر، ۱۳۶۳. 138. س‍ی‍م‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌: در پ‍رت‍و ک‍لام‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اع‍ظم‌ (ص‌) وام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)/ گ‍روه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ دارال‍ص‍ادق‍ی‍ن‌. ت‍ه‍ران‌ : دارال‍ص‍ادق‍ی‍ن‌ ، ۱۳۸۵. 139. شخصیت حضرت صادق علیه‌السلام/اثر احمد مغنیه ؛ اقتباس سید‌ جعفر غضبان. تهران: اردیبهشت، ۱۳۸۵. 140. شرح راستی : شرح زندگانی ، گفتار و رفتار پیشوای صداقت و راستی حضرت امام صادق(ع)/ مولف حسین رضایی‌کیاسری. ساری: پریوشان، ‏‫ ۱۳۹۱ . 141. ش‍رح‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌/ از عبد‌الرزاق گیلانی. بانضمام رساله نیت/ از ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د خ‍وان‍س‍اری‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ س‍ی‍د ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍دث‌ (ارم‍وی‌). ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫، ۱۳۴۳ – 142. ششمین باغبان اندیشه/ مولف کمال السید؛ مترجم حسین سیدی. قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏‫، ۱۳۹۲. 143. ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ ب‍اغ‍ب‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: روای‍ت‍ی‌ ن‍و از زن‍دگ‍ی‌ و زم‍ان‍ه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ک‍م‍ال‌ ال‍س‍ی‍د؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ی‍دی‌. ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ق‍ش‌، ۱۳۷۷. 144. شصت و پنج درس زندگی از سیره عملی حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام/ انتخاب و گردآوری حمیدرضا کفاش. تهران: عابد‏‫، ۱۳۸۷. 145. ش‍ص‍ت‌ و ه‍ف‍ت‌ درس‌ زن‍دگ‍ی‌ از س‍ی‍ره‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ان‍ت‍خ‍اب‌ و گ‍ردآوری‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ک‍ف‍اش‌. ت‍ه‍ران‌: ع‍اب‍د، ۱۳۸۳. 146. شمع هدایت شیعه امام جعفر صادق(ع): شامل ۱۰۵۳ حدیث و ده‌ها روایت شیرین از قول امام صادق (ع)/ مولف رقیه نصیری. قزوین: سایه گستر‏‫، ۱۳۹۱. 147. ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍اس‌ ج‍وادی‌. اص‍ف‍ه‍ان‌: ن‍ور اس‍لام‌، ۱۳۸۳. 148. شیعه علوی، مذهب جعفری/محمد ضیاءآبادی. تهران: بنیاد خیریه الزهرا (س)، ‏‫۱۳۹۰. 149. ش‍ی‍ع‍ه‌ م‍ا: دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ س‍ل‍وک‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌) ب‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ج‍ن‍دب‌/ ترجمه ح‍م‍ی‍د‌رضا اص‍ف‍ا؛ سفارش گروه فرهنگی المیزان. اص‍ف‍ه‍ان‌: ل‍ب‌ ال‍م‍ی‍زان‌‏‫‏‏‏‏، ۱۳۸۳. 150. شیعه‌ی ما/ [امام‌صادق (ع)؛ ترجمه ] سیدحمید اصفا. اصفهان : لب‌المیزان‏‫، ۱۳۹۱. 151. ش‍ی‍وه‌ م‍ن‍اظرات‌ ان‍ب‍ی‍ا و ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ” ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌”/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍اطم‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌م‍ی‍رص‍ف‍ی‌ . ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ ون‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ‏‫، ۱۳۸۴. 152. صادق‌آل‌محمد (ص): زندگانی حضرت امام جعفرصادق (ع)، برگرفته از منتهی‌الامال حاج‌شیخ‌عباس قمی (ره)/ به‌کوشش گروه معارف کتاب سبز. تهران: کتاب سبز، ‏‫۱۳۹۰. 153. ص‍ادق‌ آل‌م‍ح‍م‍د(ص‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود داوری‌. اص‍ف‍ه‍ان‌: ان‍ت‍ظارس‍ب‍ز، ۱۳۸۲. 154. صادق آل محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم‏‫: شرح حال زندگانی حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام‏‫/ اعظم‌السادات حسینی. تهران: نشر بی‌زمان‏‫، ۱۳۹۱. 155. ص‍ادق‌ آل‌ م‍ح‍م‍د علیه‌السلام رئ‍ی‍س‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ش‍ی‍ع‌/ م‍ح‍م‍ود داوری‌. اص‍ف‍ه‍ان‌: ن‍وراس‍لام‌‏‫، ۱۳۸۴. 156. صبح ساحل : حوادث عصر امام‌صادق علیه‌السلام/ مهدی خدامیان‌آرانی. قم: عطرعترت، ‏‫۱۳۹۱. 157. ص‍ب‍ح‌ ص‍ادق‌: ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍رآئ‍ی‍ن‌. ق‍م‌: سایا‏‫، ۱۳۸۶. 158. صبح صادق: امام‌جعفرصادق علیه‌السلام در بستر حوادث/تالیف حسین‌داد حلیمی‌ارزگانی؛ بازنویسی و ویرایش مهدی خلیلیان. قم: انتشارات حسنین(علیهما‌السلام)‏‫، ‏‫۱۳۹۱. 159. صبح صادق: درس‌هایی از عظمت حضرت خاتم‌الانبیا صلی‌الله علیه و آله و حضرت امام صادق علیه‌السلام و اهداف رسالت اسلام/ صافی‌ گلپایگانی. قم: دفتر آیت‌الله‌العظمی شیخ لطف‌الله صافی‌ گلپایگانی‏‫٬ ۱۳۹۱. 160. صحیفه امام جعفرصادق(ع)/گردآورنده رضا فهیمی. قم: عطر یاس‏‫، ۱۳۹۰. 161. ص‍ف‍ح‍ات‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍‌ر‌ص‍ادق‌‌ علیه‌السلام/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ظف‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ اب‍راه‍ی‍م‌ س‍ی‍دع‍ل‍وی‌. ت‍ه‍ران‌: رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌‏‫‏‏، ۱۳۸۶. 162. طب امام صادق(ع)/ تهیه و تنظیم محسن عقیل؛ مترجم عبداله حسینی. تهران: معیار علم‏‫، ۱۳۹۲. 163. طلوعی دیگر : امام صادق علیه السلام/مهدی خلیلیان(م.طلوع) ؛ [برای] مرکز فرهنگی -هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی نقش‏‫،‫۱۳۹۱. 164. عترت ششم، فقیه آل رسول( ص)، امام صادق(ع)/علی‌محمد سلطانی. تهران: انتشارات نظری، ‏‫۱۳۹۰. 165. ع‍ج‍ای‍ب‌ و م‍ع‍ج‍زات‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍زی‌ از ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ( اثبات حقانیت مذهب تشیع) / ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ گ‍ل‌ ن‍رگ‍س (ع‍ج‌). ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ل‌ ی‍اس‌، ۱۳۷۹. 166. عرفان اسلامی (شرح جامع مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه)/ مولف حسین انصاریان ؛ ویرایش و تحقیق محسن فیض‌پور ،محمدجواد صابریان. ‏‫قم‏‫: دارالعرفان‏‫، ۱۳۸۶ – ۱۳۹۱. 167. ع‍ل‍م‌آم‍وزی‌ و م‍ع‍رف‍ت‌ان‍دوزی‌: ش‍رح‌ ح‍دی‍ث‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ص‍ری‌/ رض‍ا رم‍ض‍ان‍ی‌ گ‍ی‍لان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ۱۳۸۱. 168. ع‍ل‍م‌ ام‍ام‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ظف‍ر؛ م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍روان‍ی‌ه‍رن‍دی‌. [ت‍ه‍ران‌]: ال‍زه‍را(س‌)‏‫، [۱۳۶۹؟]. 169. غیبت امام‌مهدی(ع) از دیدگاه امام‌جعفرصادق(ع)/نویسنده ثامرهاشم عمیدی؛ ترجمه عبدالله امین‌پور. تهران: موعود عصر(عج)‏‫، ۱۳۸۸. 170. فرضییات علمی امام جعفر صادق(ع) / مولف رحمت‌الله سلامت‌طلب. تهران: انتخاب: میرباقری‏‫، ۱۳۸۹. 171. ف‍ره‍ن‍گ‌ و آداب‌ ک‍ار در ک‍لام‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ وزارت‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ع‍ل‍م‍ی‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ طل‍ی‍ع‍ه‌ م‍ن‍طق‌؛ ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ ن‍اظری‍ن‌ ص‍ال‍ح‌ طاه‍ری‌خ‍رم‌آب‍ادی‌ و ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍اطق‌الاس‍لام‌. ت‍ه‍ران‌: ق‍م‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌ ‏‫، ۱۳۸۳.پ 172. ف‍ض‍ائ‍ل‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ت‍لاف‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍ک‌ م‍ع‍ارف‌، ۱۳۸۲. 173. ف‍ض‍ای‍ل‌ و س‍ی‍ره‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌) ص‍ادق‌ آل‌ م‍ح‍م‍د در آث‍ار اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌/ ع‍ب‍اس‌ ع‍زی‍زی‌. ق‍م‌: ص‍لاه‌‏‫، ۱۳۸۱. 174. ق‍ص‍اص‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ م‍ول‍ف‍ان‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍اب‍ری‍ان‌، م‍ه‍دی‌ ف‍لاح‌. ق‍م‌: اح‍س‍ان‌، ۱۳۸۲. 175. کاشف‌الحقایق: (زندگانی امام جعفرصادق)/مولف مهدی پرویز. کرج: شانی، ‏‫۱۳۸۶. 176. کاشف‌الحقایق امام‌جعفرصادق (ع): زندگانی امام‌صادق علیه‌السلام …/ نویسنده محسن ماجراجو؛ ویراستار مهدی صباغی. مشهد: دیانت‏‫، ۱۳۹۱. 177. ک‍ت‍اب‌ م‍داح‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌/ ع‍ب‍اس‌ ج‍وادی‌. اص‍ف‍ه‍ان‌ : ن‍وراس‍لام‌ ، ۱۳۸۴. 178. ک‍رام‍ات‌ و م‍ق‍ام‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ق‍م‍ی‌. ‏‫ق‍م‌‏‫: ن‍ب‍وغ‌‏‫، ۱۳۸۱. 179. کلیات تعبیر خواب ابن‌سیرین، دانیال پیامبر، امام جعفرصادق (ع)، کرمانی/ تالیف ابوالفضل‌حسین‌بن‌محمدابراهیم تفلیسی. به همراه تعبیر خواب علامه مجلسی. قم: نگاران قلم‏‫‏، ‏‫۱۳۸۳ . 180. گل‌های صادقیه: حکایت‌هایی از زندگی امام صادق‌(ع)‏‫/ مولف موسسه آموزشی، پژوهشی قرآن و نهج‌البلاغه تسنیم. کرمان: انتشارات ودیعت، ‏‫۱۳۹۱. 181. مبانی و روش اندیشه امام صادق ( علیه‌السلام)/ ‏‫ به اهتمام تالیف احمد پاکتچی‏‫؛ دبیر اجرایی مرتضی سلمان‌نژاد. تهران: ‏‫دانشگاه امام صادق (ع)‏‫، ۱۳۹۱. 182. م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍م‍ای‍ش‌ س‍راس‍ری‌ ع‍ل‍م‌، م‍ع‍رف‍ت‌ و ت‍ض‍ارب‌ آرا در م‍ک‍ت‍ب‌ ج‍ع‍ف‍ری‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌) واح‍د خ‍واه‍ران‌ ۹ و ۱۰ خ‍رداد ۱۳۸۴. ت‍ه‍ران‌ : ک‍ارور‏‫‏‏، ۱۳۸۴. 183. عنوان دیگر : مدرسه امام صادق (ع) : ۳۶۵ حدیث برگزیده از امام صادق (ع)/ احمد غلامی. قم: جمال‏‫، ۱۳۸۸. 184. م‍ش‍ع‍ل‍ه‍ای‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ور: پ‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ب‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ج‍ن‍دب‌/ م‍ول‍ف‌ ت‍ق‍ی‌ م‍ت‍ق‍ی‌. [ق‍م‌]: در ال‍ح‍دی‍ث‌، ۱۳۷۵. 185. م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌: از ک‍ل‍م‍ات‌ ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ ح‍ض‍رت‌ ص‍ادق‌(ع‌) ص‍د ب‍اب‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ و م‍ع‍ارف‌ و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌ و اخ‍لاق‌ و آداب‌ و س‍ن‍ن‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍ص‍طف‍وی‌. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ م‍ص‍طف‍وی‌، ۱۳۸۲. 186. م‍ع‍ج‍زات‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ اک‍ب‍رپ‍ور. م‍ش‍ه‍د: ن‍ش‍ر ال‍ف‌، ۱۳۸۲. 187. م‍ع‍ص‍وم‌ ش‍ش‍م‌ س‍ی‍د‌ال‍س‍اج‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام‌/ ب‍ق‍ل‍م‌ ج‍واد ف‍اض‍ل‌. ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‍ی‌‏‫، ۱۳. 188. م‍غ‍ز م‍ت‍ف‍ک‍ر ج‍ه‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌: ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ص‌)/ از مرکز مطالعات اسلامی استراسبورک؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و اق‍ت‍ب‍اس‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌. ت‍ه‍ران‌: ج‍اوی‍دان‌‏‫، ۱۳۵۶. 189. م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ان‍س‍ان‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍دج‍واد م‍غ‍ن‍ی‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درس‍ول‌ دری‍ائ‍ی‌. ت‍ه‍ران‌ : انتشارات اسلامی‏‫، [۱۳۳۶]. 190. مکاتبات امام جعفر صادق (ع) با فرماندار اهواز/ گردآورنده محمدحسین هدایت‌اهوازی. قم: روح‏‫، ۱۳۸۷. 191. مکتب‌دار: کوتاهه‌هایی از زندگانی امام صادق علیه‌السلام/ مهدی قزلی. تهران: امیر کبیر، کتابهای جیبی‏‫‏، ۱۳۹۰. 192. مناظره‌های امام جعفر صادق(ع) با منکران خدا/ مولف علیرضا ملکیان. تهران: علیرضا ملکیان‏‫، ۱۳۸۸. 193. منهج‌الیقین (شرح نامه امام صادق علیه‌السلام به شیعیان)/ سیدعلاءالدین‌محمد گلستانه؛ تحقیق سیدمجتبی صحفی، علی صدرایی‌خویی. تهران: دارالحدیث‏‫، ۱۳۸۹. 194. موسوعه‌الامام‌الصادق علیه‌السلام/ تالیف محمدکاظم القزوینی. قم: اجتهاد‏‫، -۱۳ 195. نصایح امام جعفر‌صادق (ع)/ تالیف علی‌اصغر مقسمی، مریم صفرخانی. گرگان: مقسم، ‏‫۱۳۸۷. 196. ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ اش‍ت‍ه‍اردی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍طه‍ر، ۱۳۷۴. 197. نگاهی به حیات طیبه امام‌جعفر صادق علیه‌السلام/ عبدالامیر فائق، گروه تحقیق و تالیف دارالصادقین. تهران : دارالصادقین‏‫، ۱۳۹۱. 198. نگاهی به زندگانی امام صادق(ع) / موسسه مطبوعاتی تشیع. [بی‌جا]: موسسه مطبوعاتی تشیع‏‫، ۱3. 199. وصایای امام صادق علیه‌السلام به عبدالله بن جندب و محمدبن نعمان/ [تهیه و تنظیم فرهودی]؛ ترجمه محمد فربودی. قم: هدی‏‫، ۱۳۸۵. 200. وظای‍ف‌ اس‍ت‍ان‍داران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌): “ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌(ع‌) ب‍ه‌ اس‍ت‍ان‍داران‌، ف‍رم‍ان‍داران‌، ب‍خ‍ش‍داران‌”/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ ب‍اق‍ری‌ ب‍ی‍ده‍ن‍دی‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ ی‍وس‍ف‌ ص‍ان‍ع‍ی‌؛ ت‍ق‍ری‍ظ م‍ه‍دوی‌ ک‍ن‍ی‌. ق‍م‌: نشر روح‏‫، [۱۳۶۰]. 201. وعده بهشت:امام صادق علیه‌السلام/عباس ندیمی. تهران: پیام یاس، ‏‫‏۱۳۸۸. 202. ویژگی‌های امام صادق(ع): الخصائص‌الصادقیه / حامد فدوی‌اردستانی. قم: نسیم کوثر‏‫، ۱۳۹۱. 203. وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ و ک‍ل‍م‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ رس‍ول‌ اک‍رم‌ (ص‌)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ زاده‌. اص‍ف‍ه‍ان‌ : خ‍ات‍م‌ الان‍ب‍ی‍اء، ۱۳۸۵. 204. ه‍دی‍ه‌ آس‍م‍ان‍ی‌ (وص‍ی‍ت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)، ب‍ه‌ س‍ال‍ک‍ان‌ طری‍ق‌ ال‍ی‌ال‍ل‍ه‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ص‍ف‍ائ‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍رب‍رن‍ا، ۱۳۸۳. 205. هزار و یک نکته از زندگی امام صادق (ع)/ مولف غلامعلی شجاع‌نظری. تهران: گلزار کتاب‏‫‏، ‏‫۱۳۸۸. 206. یا جعفربن‌محمد الصادق علیه‌ا‌لسلام/ سیدمحمد‌مهدی موسوی‌. قم : بهار دل‌ها، ‏‫۱۳۹۱. 207. یکصدو ده حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام/ گردآورنده محمدحسین مجاهد. [قم]: فقه‏‫، ۱۳۸۴. 208. ی‍ک‍ص‍د و ده‌ درس‌ زن‍دگ‍ی‌ از ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌. ت‍ب‍ری‍ز: اخ‍ت‍ر، ۱۳۸۰.

 

ب: کودک ونوجوان:

1. آخ‍ری‍ن‌ ب‍ازم‍ان‍ده‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دوازده‌ ق‍ص‍ه‌ از زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍س‍ل‍م‌ ن‍اص‍ری‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ آزادی‌، ۱۳۷۸. 2. آخرین سفارش/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر حسام‌الدین طباطبایی، تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱. 3. ارزش کار و تلاش/نویسنده مجید ملا محمدی ؛ تصویر گر طیبه توسلی، قم: منشور وحی: فاتح خیبر‏‫، ۱۳۸۸. 4. از تو حرکت!/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام الدین‌طباطبایی، تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱. 5. از صادق آل محمد (ص) امام صادق (ع) برام بگو/ نویسنده صدیقه خداخواه؛ تصویرگر مهشید شادمهر، تهران : قیوم ، ‏‫۱۳۹۱. 6. از مدینه تا ملکوت… : زندگانی امام جعفر صادق (ع)/ نوشته محسن پارسا؛ نقاشی علی محمدی، تهران: سپیده‏‫، ۱۳۸۸. 7. امام به من لبخند نزد/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی، تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱. 8. ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌): برای دبستانی‌ها/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ت‍اح‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا دادگ‍ر؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ه‍دی‌ ح‍ج‍وان‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: ق‍دی‍ان‍ی‌؛ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌، ۱۳۸۲. 9. امام جعفرصادق (ع): (بازگشت قهوه‌ای)/ نویسنده ماندانا زارعی؛ تصویرگر سمیه بیگلری، کرج: در دانش بهمن، ‏‫‏‏۱۳۸۷. 10. امام جعفرصادق (ع)/نویسنده زهره فنایی،شاعر زهرا الماسی ؛ تصویرگر مریم جابری، مشهد: آذرآوا، ‏‫۱۳۸۹. 11. امام جعفر صادق (ع) : کودکی یک بزرگ/نویسنده سپیده خلیلی ؛ تصویرگر سعید رزاقی. تهران: لوح دانش‏‫، ۱۳۹۰. 12. امام جعفر صادق (ع)/ نویسنده اسماعیل هنرمندنیا؛ تصویرگر مرجان نیک‌جاه، قزوین: سایه‌گستر‏‫، ۱۳۸۶. 13. امام جعفر صادق علیه‌السلام/ نویسنده اکرم مطلبی کربکندی ؛ تصویرگر طاهره رضایی، تهران: گوهر اندیشه، ‏‫۱۳۹۰. 14. امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام/شاعرحسین موسوی‌پاکزاد ؛ تصویرگر سمانه یاری، قم: موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع، ‏‫۱۳۸۹. 15. امام صادق(ع)/نظم نجمه السادات هاشمی ؛ تصویرگر منصوره صحرایی، قم: حدیث نینوا، ۱۳۸۸. 16. ام‌ف‍روه‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ی‌ م‍ادر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ه‍اآال‍دی‍ن‌ ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌ن‍ژاد (ش‍ائ‍ق‌ ت‍ه‍ران‌)، ق‍م‌: ن‍ص‍ای‍ح‌، ۱۳۸۰. 17. بهار و باران : چهل‌قصه از زندگی امام صادق علیه‌السلام/ ناصر نادری، تهران: پیام محراب‏‫، ‏‫۱۳۸۴.‏ 18. به دنبال خانه دوست/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر حسام‌الدین طباطبایی، تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱. 19. به رنگ آسمان: داستان تولد امام صادق (ع) برای کودکان/ نویسنده ناصر نادری؛ تصویرگر سولماز جوشقانی، تهران: پیام محراب، کتابهای غنچه، ‏‫۱۳۸۷. 20. ب‍ه‍ش‍ت‌ ب‍رای‌ ه‍م‍س‍ای‍ه‌: داس‍ت‍ان‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌) / م‍ج‍ی‍د م‍لام‍ح‍م‍دی‌، ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)‏‫‏، ۱۳۸۵. 21. پاداش شکر امام صادق علیه‌السلام/ نویسنده ابوالفضل هادی‌منش. ؛ تصویرسازی و گرافیک ازکانون طراحی و تصویرگری جارچی، قم: نسیم حیات‏‫، ۱۳۹۱. 22. پ‍در ع‍ل‍م‌ دن‍ی‍ا/ سراینده ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر س‌. ب‍روج‍ردی‌، م‍ش‍ه‍د: م‍ن‍ت‍ظران‌ ظه‍ور‏‫، ۱۳۹۱. 23. پ‍ی‍راه‍ن‌ ب‍ل‍ن‍د م‍اه‌: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‌ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ش‍ه‍رام‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: مدرسه‏‫، ۱۳۸۲. 24. پ‍ی‍روز م‍ی‍دان‌، راه‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ خ‍ش‍ای‍ار ق‍اض‍ی‌زاده‌، ت‍ه‍ران‌: ف‍اراب‍ی‌، ۱۳۸۳. 25. جام شیشه ای و معجزه/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سید‌حسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱. 26. جدال در محله/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱. 27. جعفر بن محمد(صادق)(ع)/ نویسندگان فاطمه بختیاری و زهرا یعقوبی ؛ تصویرگر الهام ارکیا. قم: براق، ۱۳۸۸. 28. چرا او را صادق نامیدند؟/نویسنده ابوالفضل هادی‌منش ؛ تصویرگر الهام ارکیا. قم: حدیث نینوا، ‏‫۱۳۸۹. 29. چشمه دانش/ شاعر مهدی وحیدی صدر؛ طراحی شرکت تبلیغاتی سیمای نور کوثر ؛ تصویرگر: الهه ارکیا. قم: جامعه القرآن الکریم، ۱۳۸۶. 30. چهار سفارش از : امام صادق علیه‌السلام/ پدیدآورنده مدرسه علوی ۲ ؛ تصویرگر مرتضی امین. تهران: برای فردا، ‏‫۱۳۸۹. 31. حضرت امام جعفرصادق (علیه‌السلام)/ نگارش احسان قنبری؛ تصاویر علی محمدی. تهران: همکلاسی، ۱۳۸۶. 32. حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)/نویسنده محمود میرزایی‌دلاویز ؛ طرح و اجرا شرکت کامپیوتری بارع‌سازان. تهران: شهرزاد، ‏‫۱۳۹۰. 33. ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ م‍ه‍دی‌ رح‍ی‍م‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر: ۱۳۷۳. 34. حضرت امام جعفرصادق علیه‌السلام/ شعر حسین میرزایی؛ تصویرگر حامد غفاریان؛ به سفارش انتشارات برکات اهل‌بیت (ع). مشهد: انتشارات برکات اهل‌بیت علیهم‌السلام، ‏‫۱۳۸۸. 35. حضرت جعفربن‌محمد( صادق)( علیه‌السلام)/ نویسنده مهدی وحیدی‌صدر؛ تصویرگر حسین آسیوند. تهران : انتشارات مسیا، ‏‫۱۳۹۲. 36. حضرت جعفر‌بن‌محمد (صادق) سلام‌الله علیه/نویسنده مهدی وحیدی‌صدر ؛ تصویرگر حسین آسیوند. قم: براق، ۱۳۸۵. 37. ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ب‍ل‍ن‍دت‍ر از آس‍م‍ان‌: از س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌)/ ب‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ غ‍لام‍رض‍ا ام‍ام‍ی‌؛ ن‍ق‍ش‌ و ت‍ذه‍ی‍ب‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ص‍ادق‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ : ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ، ۱۳۸۲. 38. خ‍ورش‍ی‍د ن‍م‍ی‌م‍ی‍رد: داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ازآف‍ری‍ده‌ رض‍ا ش‍ی‍رازی‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ آزادی‌، ۱۳۷۲. 39. داستان زندگی امام جعفرصادق(علیه‌السلام)/بازآفریده امیر‌مهدی مراد‌حاصل ؛ تصویرگر محمد‌حسین صلواتیان. تهران: ورای دانش: پیام نور، ‏‫۱۳۸۹. 40. داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ازآف‍ری‍ده‌ ام‍ی‍رم‍ه‍دی‌ م‍رادح‍اص‍ل‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ل‍وات‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ ن‍ور، گ‍ل‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ش‍ت‌، ۱۳۷۶. 41. داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ص‍ادق‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍ا ال‍س‍لام‌ ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ب‍ح‍ارالان‍وار/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ج‍ع‍ف‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‌. ق‍م‌ : دارال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌ ، ۱۳۸۴. 42. در خرابه های شهر/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱. 43. دعای گنجشک‌ها : زندگی نامه‌ی امام صادق(علیه السلام) برای کودکان/مرتضی دانشمند ؛ تصویرگر عاطفه ملکی‌جو. تهران: مدرسه، ‏‫۱۳۸۹. 44. زندگی امام صادق‌علیه‌السلام/ نویسنده و تصویرگر زهره سادات فیض‌آبادی. تهران : قصر کتاب، ‏‫۱۳۹۰. 45. زندگی‌نامه امام جعفرصادق علیه‌السلام/ نویسنده مجتبی عبدی‌اسکندری ؛ شاعر مریم جباری ؛ تصویرگر زهره سیدمراغه. مشهد: نگین هشتم ، ‏‫۱۳۹۱. 46. زیباترین شب: داستانهایی از زندگی امام صادق علیه‌السلام/ مجید محبوبی. قم: نسیم حیات، ‏‫۱۳۹۰. 47. سیری در زندگی معصومین: امام جعفر صادق( ع)/مولف مهدی داورزنی ؛ [تصویرگر سامان شاه محمد]. تهران : خیرالله، ‏‫۱۳۹۰. 48. شب بارانی/نویسنده غلامرضا آبروی؛ تصویرگران سعید گائینی، نسرین گائینی. قم: حضور‏‫، ۱۳۸۸. 49. شکایت از روزگار : برگرفته از کتاب داستان راستان استاد شیهد مرتضی مطهری (ره)/ بازنویسی حمزه‌علی شیخ تبار؛ مدیر هنری جواد ابراهیمی. قم: گاه سحر، ‏‫۱۳۸۹. 50. شگفتی‌های آفرینش به بیان امام ششم( علیه‌السلام)/ سیدمسعود راد. تهران: مدرسه‏‫، ۱۳۹۰. 51. صادق آل محمد: امام صادق( ع)/ تالیف فاطمه پارسا ؛ تصویرسازی آتلیه محمدی‌فرد. تهران: شبرنگ، ‏‫۱۳۸۹. 52. ص‍ب‍ح‌ ص‍ادق‌ (ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)/ س‍روده‌: ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ س‍پ‍اه‍ی‌ ی‍ون‍س‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر: س‍ی‍م‍ا ب‍روج‍ردی‌. م‍ش‍ه‍د : ان‍ص‍ار ، ۱۳۸۴. 53. قصه‌هایی از امام صادق (ع)/نویسنده مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱. 54. کودک خندان :امام صادق (علیه‌ السلام)/مولف ابوالفضل هادی‌منش ؛ تصویرگر فرشته ارکیا ؛ طراحی شرکت سیمای نور کوثر. قم: حدیث نینوا، ‏‫۱۳۸۸. 55. کودک دانشمند‏‫=‏‫The scholar child/نویسنده حسین رثایی ؛ ترجمه انگلیسی رحیم دولتی ؛ ترجمه عربی منصور ربیعه ؛ شعر سهیلا قربانی ؛ تصویرگران طیبه آقایی، الهام نیک‌فرجام. مشهد : پارسیران ، ‏‫۱۳۹۱. 56. مجموعه یاعلی یا‌علی: امام جعفر‌صادق (ع)/نویسنده فریبا کلهر ؛ تصویرگر علیرضا گلدوریان. مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر، کتابهای پروانه،، ۱۳۸۶. 57. م‍رد ص‍ادق‌: ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍دی‌ م‍رادح‍اص‍ل‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌‏‫‏‏، ۱۳۸۰. 58. مردی در تنور آتش/ به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱. 59. مگسی که از خلیفه نمی ترسید/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱. 60. ملا مجدالدین، سفیر مهربان امام صادق(ع)/نویسنده طاهر خوش ؛ شاعر مهدی وحیدی‌صدر ؛ تصویرگر فرشته ارکیا. قم: شوق ، ‏‫۱۳۹۰. 61. مهربان هشتم امام صادق (ع) : امام ششم/نوشته مجید ملامحمدی ؛ طراح تصاویر محمدحسین صلواتیان. تهران: پیام آزادی، کتاب‌های پرنده‏‫، ۱۳۸۵. 62. میهمان تنور/ محمد مقیمی. تهران: غدیر‏‫، ۱۳. 63. نقشه طلایی/تدوین موسسه آموزشی، پژوهشی قرآن و نهج‌البلاغه تسنیم. قم: نسیم حیات، ‏‫۱۳۹۱. 64. همراه با امام جعفر صادق علیه‌السلام ویژه نوجوانان عزیز/گردآورنده امید سمامی. قم: اشک یاس‏‫، ۱۳۸۹. 65. همسایه‌ی مردم‌ آزار/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱. 66. ‏‫از صادق آل‌محمد (ص) امام صادق (ع) برام بگو/ نویسنده صدیقه خداخواه؛ تصویرگر مهشید شادمهر. تهران: اعجاز قلم‫، ۱۳۹۱.

 

ج: پایان نامه ها:

1. ارائ‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ از ف‍رد ت‍رب‍ی‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ در م‍ن‍ظر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍ود ده‍ق‍ان‍ی‌ اح‍م‍د آب‍اد؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌ ام‍ی‍ری‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ آم‍وزگ‍ار. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌، 1384. 2. اه‍داف‌ و م‍ح‍ت‍وای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر زه‍را دروی‍ش‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍س‍ن‌ ای‍م‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور طی‍ب‍ه‌ م‍اه‍رو زاده‌. رشته تعلیم و تربیت اسلامی. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی، 1381. 3. بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) جزء اول[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش کاظم زمانی ؛ استاد راهنما رضا مؤدب ؛ استاد مشاور محمدتقی دیاری. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، 1380. 4. بررسی روایات تفسیری امام صادق ( ع ) جزء چهارم قرآن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده وحید وطن‌خواه ؛ استاد راهنما رضامودب ؛ استاد مشاور علی‌احمد ناصح. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، 1380. 5. بررسی روایات تفسیری امام صادق علیه‌السلام جزء پنجم قرآن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده امید داغر ؛ استاد راهنما محمدتقی دیاری ؛ استاد مشاور غلامحسین اعرابی. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، 1381. 6. ب‍ررس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و ن‍ق‍ش‌ زراره‌ در اح‍ادی‍ث‌ ص‍ادق‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر رب‍اب‍ه‌ پ‍وره‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍ه‍ل‍ه‌ غ‍روی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ج‍ی‍د م‍ع‍ارف‌. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌. 1381. 7. بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های شاگرد‌پروری امام جعفر صادق(ع) با مکتب پوزیتیویسم در چهار مقوله‌ی آرای تربیتی، حقیقت انسان، اهداف تربیتی و برنامه تربیتی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو محمدباقر اعراب‌شیبانی ؛ استاد راهنما سعید خرم‌رویی ؛ استاد مشاور احمد‌حسین فلاحی. رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت. همدان: دانشگاه پیام نور. مرکز همدان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه علمی علوم تربیتی. 1389. 8. تأثیر شناخت بر سازگاری از دیدگاه امام صادق علیه‌السلام[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر ارمغان کلانترهرمزی ؛ استاد راهنما محسن ایمانی ؛ استاد مشاور گل‌بابا سعیدی. رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ). دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی. 1384. 9. تاثیر شاگردان ممتاز امام صادق (ع) در گسترش دانش مسلمین [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده زهرا هاشمی ؛ استاد راهنما مینو صدرزاده ؛ استاد مشاور محمد رمضان‌پور. رشته تاریخ تشیع. مشهد: دانشگاه پیام نور. مرکز مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه تاریخ تشیع. 1389. 10. ‏‫ترجمه و تحقیق کتاب‌الطاق ( فقه الامام جعفر الصادق ( سلام‌الله‌علیه ) [ ( محمدجواد نعینه ) ] [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر داود حامدی ؛ استاد راهنما گوگانی ؛ استاد مشاور فخاریان. رشته فقه و مبانی حقوق. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده الهیات، فلسفه و معارف اسلامی. 1379. 11. شاگردان برجسته امام جعفر صادق علیه‌السلام[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو ریحانه صهبائی‌زارعی ؛ استاد راهنما تفضلی ؛ استاد مشاور سعیدی. رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی. مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی. 1384. 12. قرآن در احادیث امام صادق (ع) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده علی بزرگ‌پور؛ استاد راهنما منصور پهلوان؛ استاد مشاور زهره اخوان‌مقدم. رشته تفسیر. تهران: ‏‫دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. دانشکده علوم قرآنی تهران. 1390. 13. قرآن در احادیث مروی از امام جعفر صادق- علیه‌السلام[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش مهری کماری‌ علایی؛ استاد راهنما محمد غفرانی؛ استاد مشاور مریم حاجی‌ عبدالباقی. رشته علوم قرآن و حدیث. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. 1384. 14. مبانی و مفاهیم تعلیم و تربیت در دوره عباسی اول[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر محمد اصغری ؛ استاد راهنما حریرچی ؛ استاد مشاور دیباجی. رشته زبان و ادبیات عرب. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 1378. 15. موعود در کلام ائمه تا پایان عصر امام صادق(ع) با تکیه بر کلام علی(ع)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/مولف محمدمهدی خالقی ؛ استاد راهنما مرضیه اخلاقی. رشته علوم نهج البلاغه. تهران: دانشگاه پیام نور (تهران). گروه الهیات و معارف اسلامی.1386. 16. نقد و بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در جزء سوم قرآن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده علی‌اکبر فرهنگ‌فلاح ؛ استاد راهنما محمدتقی دیاری ؛ استاد مشاور علی‌احمد ناصح. رشته علوم قرآن و حدیث. قم. دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی. 1379. 17. ‏‫بررسی روایات تفسیری امام صادق ( ع ) ذیل جزء ( ۲ ) قرآن کریم [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده محمدحسن مسلمی ؛ استاد راهنما جعفر نکونام ؛ استاد مشاور رضا مؤدب. رشته علوم قرآن و حدیث. قم. دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی. 1379. 18. ‏‫‏متون و روایات دلایل و معجزات ائمه (امام صادق(ع) تا امام مهدی (عج)) در منابع شیعی قرن دوم تا پایان قرن ششم [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/کامران محمدحسینی ؛ استاد راهنما اصغر قائدان ؛ استاد مشاور محمدصادق جمشیدی. رشته تاریخ تشیع. تهران: دانشگاه پیام‌نور. مرکز تهران جنوب. دانشکده علوم انسانی. گروه تاریخ. 1390. منبع: الاثر
این نوشتار فهرست نامگوی کتابهای فارسی است که دربارۀ امام صادق علیه اسلام نوشته شده و در کتابخانه ملی ثبت شده انددرسه بخش عمومی ، کودکان و نوجوانان و پایان نامه ها تنظیم شده است. از خانم نیره خداداد شهری (کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی) که این فهرست را تنظیم و تدوین کرده اند تشکر می کنیم. نیره خداداد شهری

مطالب مرتبط
منتشرشده: ۱
  1. ایزدی

    سلام. ببخشید کتاب رویای صادقه از موسی خسروی را شما برای فروش ندارید؟

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.