مرور برچسب

علوم انسانی

با علم نمی‌توان برخورد ایدئولوژیک کرد

علیرضا قائمی‌نیا معتقد است باید تکلیفمان را نسبت به علوم جدید مشخص کنیم و ببینیم تا کجا می‌توانیم این علوم را بپذیریم، کاری که غرب در قرون‌ وسطی نسبت به علوم انسانی انجام داد.…

آینده علوم انسانی و موانع تحول

اید توجه داشت که اگر بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی به عنوان یک تقاضا از سوی دانشجویان مطرح شود، به طور طبیعی عرضه متناسب با آن نیز صورت خواهد گرفت