مرور برچسب

حقوق بشر

اندیشه حقوق‌بشری امام موسی صدر

صالح میرزایی: در اندیشه امام موسی صدر یکی از حقوق‌ اساسی انسان آزادی است. آنجا که این حق از آدمی سلب می‌شود شکوفایی، رشد و تعالی انسان به درب‌های بسته خورده و امکان ظهور پیدا…