مرور برچسب

حقوق بشر

کتاب «حقوق بشر از دیدگاه امام علی (ع)» منتشر شد

«حقوق بشر از دیدگاه امام علی (ع)» نوشته غصان السعد و ترجمه محسن عابدی منتشر شد. نویسنده در این کتاب ثابت کرده که دیدگاه‌های حقوق بشری حضرت برای جامعه امروز هم کارآیی دارد.

چالش‌های اخلاقی اعلامیه حقوق بشر

مصطفی سلیمانی دانش‌آموخته فلسفه اخلاق، در یادداشتی به چالش‌های اخلاقیِ حقوق بشر پرداخته و درستی یا نادرستی ادعای جهان‌شمول بودن اعلامیه حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده است.

حقوق بشر الزامی جهانی برای حفظ کرامت انسان است

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید گفت: روح حاکم بر حقوق بشر مبتنی بر کرامت انسان و نفی تبعیض است، یعنی حقوق بشر برای احترام به کرامت انسانی و نفی تبعیض پایه‌گذاری شده و هنجارهای آن…