ترجمه جدیدی از «پدیدارشناسی روح» به‌زودی منتشر می‌شود

به کوشش سیدمسعود حسینی و محمدمهدی اردبیلی ترجمه جدیدی از «پدیدارشناسی روح» هگل به‌زودی منتشر می‌شود.

پدیده‌شناسی روح یا پدیدارشناسی روح یا پدیدارشناسی جان یا پدیدارشناسی ذهن یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی گئورگ ویلهلم فریدریش هگل است. این کتاب را زیبا جبلی با عنوان فنومنولوژی روح و باقر پرهام با عنوان پدیدارشناسی جان به فارسی ترجمه کرده‌اند.

ارزش این کتاب در آن است که اولاً می‌توان آن را اولین کتاب هگلی هگل نامید که در آن وی به تمامی از چهارچوب اندیشه‌های پیشینیانش، به ویژه کانت و شلینگ، رهایی یافته و خود را به عنوان فیلسوفی صاحب سبک نشان می‌دهد.

ثانیاً پدیدارشناسی روح واجد چنان نظام فلسفی عمیقی است که حتی اگر هگل، غیر از آن، هیچ کتاب دیگری نمی‌نوشت، این کتاب به تنهایی این قابلیت را داشت که هگل را به فیلسوفی بزرگ بدل سازد.

این اثر توسط مترجمان مختلفی از متن آلمانی و انگلیسی به فارسی ترجمه شده است و همچنین چندین ترجمه نیز از خلاصه و یا بخش‌های مختلفی مانند پیشگفتار یا فصل‌های مختلف آن به زبان فارسی انجام شده و آثاری نیز دربارۀ این کتاب به فارسی نوشته شده و یا ترجمه شده است.

به زودی به کوشش سیدمسعود حسینی و محمدمهدی اردبیلی ترجمه جدیدی از «پدیدارشناسی روح» هگل به همت نشر نی منتشر می‌شود.

در معرفی ابن اثر آمده است: پدیدارشناسیِ روح دانشِ پدیدارشونده را عرضه می‌کند و می‌بایست جایگزینِ تبیین‌های روان‌شناسانه یا همچنین مباحث انتزاعی‌تر درباره بنیان‌گذاریِ دانش شود. این اثر تمهید برای علم را از نظرگاهی موردِ ملاحظه قرار می‌دهد که به‌وسیله آنْ این تمهیدْ نوعی فلسفه‌ی تازه، جالبِ توجه و نخستین علمِ فلسفه است.

این اثر قالب‌های مختلفِ روح را در مقام منزلگاه‌های یک راه دربرمی‌گیرد، راهی که از طریقِ آنْ این روح به دانشِ محض یا روحِ مطلق بدل می‌شود.

از این رو، در بخش‌بندی‌های اصلیِ این علم، بخش‌هایی که دوباره به چندین بخش تقسیم می‌شوند، آگاهی، خودآگاهی، عقلِ مشاهده‌گر و کنش‌گر، خودِ روح، به‌منزله‌ی روحِ اخلاقی عرفی، فرهیخته و اخلاقی، و نهایتاً به‌منزله روحِ دینی در صورِ مختلف‌اش، موردِ ملاحظه قرار می‌گیرند.

غنای نمودهای روح، غنایی که در نظرِ اول آشوبناک به نظر می‌رسد، در این اثر به قالبِ نظمی علمی درمی‌آید که این نمودها را بر حسبِ ضرورت‌شان نمایش می‌دهد…‌

منبع خبرگزاری مهر
مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.