مرور برچسب

کریسمس

بهائیت و جشن کریسمس

ادعای بهائیان که برای تمام انسان‌ها با هر دینی احترام قائل‌اند، نقابی است که در مجامع عمومی برای جذب ناآگاهان و ساده‌باوران بر چهره دارند. آنها حتی جشن کریسمس را که خرافه…

واکاوی اشتیاق ایرانیان غیرمسیحی به جشن کریسمس

بیژن عبدالکریمی علت اشتیاق برخی از ایرانی‌ها نسبت به جشن کریسمس را دهن کجی به وضعیت فرهنگی فعلی می‌داند و آن را نشانه‌ای از نوعی جدایی و پشت کردن از سنت تاریخی و محافل فرهنگی…