مرور برچسب

پوتین

پیام هدیه قرآن خطی پوتین به رهبری

روزنامه اعتماد در شماره امروز به تفسیر صادق خرازی از اهدای قرآنی خطی توسط پوتین به رهبری پرداخته و در کنار بازتاب سخنان جدید تقی آزاد ارمكی در خصوص نظریه اجتماعی ابن‌خلدون،…