مرور برچسب

معنویت

معنویت در هیاهو (۱)

آلدوس هاکسلی در تعریف معنویت چنین گفته است: «دخل و تصرّف روح خدا در باطن ما...». رابرت ام مارتین نیز با توسل به مفاهیمی همچون تائو / دائو (Tao) ، ارض موعود، نیروانا، برهمن و…