مرور برچسب

فلسفه

مقدمه‌ای بر فلسفه مُشاع

ابوالفضل شراهی: در مجامع علمی، به صورت کلی از دو فلسفه شرق و غرب یاد می‌کنند؛ حال آنکه مکاتب فلسفی مطرح در شرق و غرب، با سایر علوم همخوانی و سازگاری ندارد.

مجله علمی «فلسفه استعلایی۲۰۲۲» منتشر شد

مجله علمی «فلسفه استعلایی»( Transcendent Philosophy Journal)۲۰۲۲، شامل پنج مقاله و دو بررسی کتاب از بریتانیا، آمریکا و ایران به سردبیری سید سلمان صفوی، فیلسوف نوصدرایی، به…