مرور برچسب

زنان

حضور زنان در نظام تامین مالی اسلامی

زنان و مردان رویکردهای متفاوتی به امور مالی دارند و اکنون بیش از هر زمان دیگری به نگرش‌های متفاوتی در جهت‌یابی تأمین مالی اسلامی نیاز داریم تا شاهد شکوفایی آن باشیم. فین‌تک به…

وقتی زنان فلسفه می‌ورزند| محمدسعید عبداللهی

جنگ جهانی دوم درآستانه آغاز بود که الیزابت آنسکوم، فیلیپا فوت، مری میجلی و آیریس مرداک پا به آکسفورد گذاشتند. در آن دوران، از آنجایی که مردان به جبهه فراخوانده می‌شدند، فرصتی…

نگاهی گذرا به اجتهادات دینی پیرامون جایگاه زن در فضای فرهنگی جهان عرب| حیدر حب‌الله

در ابتدا بحث و گفت و گو در موضوع زن همواره بین دو جریان بوده است: جریان آزادی زن که متأثر از تجربه غربی است و در بسیاری از موارد خارج از چارچوب متون دینی و در مواردی خارج از…