مرور برچسب

دین و سلامت

تأثیر مذهب در بیماری چاقی

در یک کلیسای بزرگ، اعضای محلی کلیسا با خوشحالی اطراف میزی که مملو از غذاهای مختصری است که هر کس باخود آورده است گرد…