مرور برچسب

محمد عثمانی

جورج طرابیشی، ‌منتقدی دوراندیش

او در کتاب هرطقات خود اذعان می‌کند: «بهره‌گیری اندیشمندان در جهان عرب از اندیشه اندیشمندان غربی با خطاهای فاحشی همراه است. از این رو به ترجمه متون متفکران چون هگل، ‌مارکس،…

طرابیشی، اندیشمندی دوراندیش

نقد، ‌فرایندی سازنده در عرصه علم و دانش است. این رویکرد در قامت کنش کارکردی، باید به پدیده‌ای نهادینه تبدیل شود تا جامعه از چشم‌انداز نقد سازنده، ‌عیب‌ها و خطاها را اصلاح و…