مرور برچسب

روشنفکری دینی

روشنفکری در جهان زیست عرب دینی و غیر دینی ندارد

در کانال تلگرامی دین‌آنلاین درباره روشنفکری دینی و مقوله تاریخ‌نگاری مطلبی منتشر شد که آورده بود روشنفکران ایرانی برخلاف روشنفکران دینی در کشورهای عربی با مطالعات تاریخی…

پایانی بر طرح‌واره فکری روشنفکری دینی

محمد عثمانی: عبدالکریم سروش که بسیاری او را از پرچم‌داران اولیه جریان روشنفکری دینی می‌دانند در بستر مهاجرت به آمریکا و مواجهه با نقدهای بسیار با بازخوانی در طرح‌واره فکری خود…

ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع | علیرضا معینی

«ز فکر تفرقه باز آی تا سوی مجموع» و «متحد جان‌های شیران خداست» و عالمان دین و روشن‌اندیشان و بازسازی‌خواهان معارف دینی به تناسب وقوف به تحقیقات جدید دین‌شناسان درعلوم دینی و…