مرور برچسب

روشنفکری در ایران

روشنفکری در جهان زیست عرب دینی و غیر دینی ندارد

در کانال تلگرامی دین‌آنلاین درباره روشنفکری دینی و مقوله تاریخ‌نگاری مطلبی منتشر شد که آورده بود روشنفکران ایرانی برخلاف روشنفکران دینی در کشورهای عربی با مطالعات تاریخی…

ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع| علیرضا معینی

سخن این مسکین با آقای کدیور اینست که :« ز فکر تفرقه باز آی تا سوی مجموع » و « متحد جان های شیران خداست » و عالمان دین و روشن اندیشان و بازسازی خواهان معارف دینی به تناسب وقوف…

ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع | علیرضا معینی

«ز فکر تفرقه باز آی تا سوی مجموع» و «متحد جان‌های شیران خداست» و عالمان دین و روشن‌اندیشان و بازسازی‌خواهان معارف دینی به تناسب وقوف به تحقیقات جدید دین‌شناسان درعلوم دینی و…