مرور برچسب

روشنفکران جهان عرب

درباره عباس جراری، روشنفکر مراکشی

محمد مسجدجامعی: چند روزی است که از درگذشت ادیب و روشنفکر مراکشی، آقای عباس جراری، می‌گذرد. ایشان از مشاوران نزدیک پادشاه کنونی و نیز ملک حسن بود و نفوذ اجتماعی و دینی قابل…

غدیر و هشام جعیط

رضا بهشتی معز: شاید تا سالها پیش که هنوز موج تازه دین‌گریزی با فضای جامعه ایران بیگانه بود می‌شد آثار روز غدیر را نه در هر کوی و برزن که آشکارا درون خانواده‌های ایرانی دید؛…

روشنفکری در جهان زیست عرب دینی و غیر دینی ندارد

در کانال تلگرامی دین‌آنلاین درباره روشنفکری دینی و مقوله تاریخ‌نگاری مطلبی منتشر شد که آورده بود روشنفکران ایرانی برخلاف روشنفکران دینی در کشورهای عربی با مطالعات تاریخی…