مرور برچسب

تصوف

رابعه العدویه چیست و کیست؟

به دنبال حوادث اخیر مصر، روزی نیست که نام "رابعة العدویه" شنیده نشود. نام مسجد و میدانی در قاهره که مرکز تجمع و تحصنِ آرامِ اخوان المسلمین شده و خواهان مشروعیت قانون، در مقابل…