مرور برچسب

تاریخ فلسفه

سورن کیرکگور و رسالت ناخشنودی

مردی اروپایی، تحصیلکرده، ثروتمند، در اواخر دههٔ ۲۰ زندگی و ظاهراً خوش‌اقبال را در نظر بگیرید که احساس یأس و گناه او را از پای انداخته است.

جایزۀ بهترین مقالۀ «نشریۀ تاریخ فلسفه»

نوشتۀ جاستین وینبرگ بنا به اعلام «نشریۀ تاریخ فلسفه»، خانم کلر کارلیسل، استاد بالارتبۀ رشتۀ فلسفه و الهیات کالج کینگ لندن جایزۀ بهترین مقالۀ این نشریه را به خود اختصاص داده…