مرور برچسب

اسرائیل

انقلاب دینی در عصر انقلاب سفید

اعتماد در شماره امروز به بازخوانی انقلاب 1357 پرداخته و درکنار گفتگو با یکی از مسئولان وزارت خارجه در خصوص سیاست خارجی عربستان به درسگفتار جدیدی از احسان شریعتی پرداخته است.