آخرین مطالب

الهیات برای کودکان

کودک کیست؟ فلسفه چیست؟

«فلسفه برای کودکان» که توسط لیپمن و همکارانش طرح شد تنها یک برنامه‌ است و تنها برنامه ممکن نیست و ما در آن با دو…