حق جنسی زنان

ما خواهان ژرف نگرى در ادله و خروج از شيوه سنتى در فهم نص و وارد شدن به فهم عرفى گسترده‏تر از دقت‌هاى لفظى هستيم، تا بتوانيم ميان هدف و ابزار هماهنگى پديد آوريم.