مرور برچسب

پلنتینگا

“کتاب ادیان” منتشر شد

«کتاب ادیان» اثر مشترک محمد کیوانفر، علی مهجور و عباس مهدوی به تازگی با همکاری مؤسسه جهان ادیان و نشر خانه کتاب منتشر شده است.