مرور برچسب

همایون همتی

علم و دین؛ تعارض یا تعامل

امروز روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، فیلسوفان و دانشمندان علوم انسانی جای فقیهان و معلمان اخلاق نشسته‌اند و بایدها و نبایدهای هنجاری و رفتاری و زیستی را به جای دین برای ما تعیین…

“دانش فلسفه دین” نوشته النور استامپ

فلسفه دین عبارت است از تأمل فلسفی در باب دین. قدمت چنین نگرشی به قدمت خود فلسفه است و در همه ادوار فلسفه غرب وجود داشته و بخش مهم و معتبری از فلسفه غرب بوده است. در نیمه آخر…

فلسفه دین

این مقاله ترجمه دکتر همایون همتی از مقاله "فلسفه دین" نوشته "واینه پرودفوت" مندرج در جلد یازدهم "دایره المعارف دین" زیر نظر "میرچا الیاده" است. نگارنده این مقاله را همراه با…

فلسفه دین چیست؟

فلسفه دین، ابزاری برای آموزش دینی نیست و اصلا نیازی نیست که مباحث آن از یک دیدگاه دینی مطرح شود، بلکه یک ملحد، یک شکاک یا یک شخص دیندار هم می توانند درباره دین فلسفه ورزی…

بایسته های شیعه‌پژوهی

مطالعه دربارۀ مذهب شیعه تاریخی بس دراز دارد و نسل هایی از عالمان بزرگ شیعی دربارۀ ابعاد گوناگون آن دست به تألیف و نگارش زده اند افزون بر اینکه در درازنای قرن ها از طریق تدریس…

داعش و الهیات سرکوب

داعش تنها یک گروهک تروریستی نظامی‌ در منطقه‌ای خاص نیست، یک جریان فکری منحرف و آلوده هم هست که از جهل تغذیه می‌کند و با فریب و تزویر و مغالطه‌گری قرائتی نادرست، گذشته‌گرا،…