مرور برچسب

مدارای دینی

ایران کاشان نیست | مهدی فردوسی مشهدی

مهدی فردوسی مشهدی: این نوشتار کوتاه، پس از اشارتی به خاستگاه نظری و عملی آیین کمابیش رایج «عید الزهراء»، بر این نکته تأکید می‌کند که ایران کشوری است در بردارنده برخی از…

گذر از «جامعه دینی» به «اجتماعاتِ مدنی دینی»؛ گزارش سخنرانی آرش نراقی درباره کتاب مدارا و مدنیت

جلسه چهل و هشتم از گفتار و اندیشه در حزب اتحاد ملت، شاخه استان فارس، با معرفی کتاب «مدارا و مدنیت» مجموعه مقالات دکتر آرش نراقی برگزار شد. این کتاب در سال ۹۲ توسط نشر نگاه…