مرور برچسب

متافیزیك

پدیدارشناسیِ نسبتِ بینِ فقه و متافیزیک

مجیدِ زمانی (طلبهٔ درسِ خارجِ حوزهٔ علمیهٔ قم و دانش‌جوی دکترای فلسفهٔ اخلاق): فقه اسلامی ضدِذات‌گرا و متافیزیک‌ستیز است؛ فقه عمل را به‌بحث می‌گذارد؛ خواه ذات و ماهیتی داشته…