مرور برچسب

فلسفه ذهن

فلسفه ذهن و علوم شناختی

فلسفه تحليلي با تاثير عميق از آثار ويتگنشتاين موجب ظهور فلسفه ذهن نيرومندي شد كه بخش بسيار بزرگي از دغدغه‌هاي فلاسفه تحليلي بعدي را تشكيل داد. فلسفه ذهن يكي از شكوفاترين و…