مرور برچسب

علم مدرن

تاریخ جهانی علم و دین

پروفسور سوجیت شیواساندارام، استاد تاریخ جهان دانشگاه کمبریج، در دوره تابستانی علم و دین در دانشگاه کمبریج موضوع تاریخ جهانی علم و دین را برای ارائه انتخاب کرده بود. وی معتقد…