مرور برچسب

سیدحسین نصر

صفویه حوزه‌های فکری و دینی را بارور کرد

تا حد زیادی صفویه نسبت به بارور کردن حوزه‌های فکری و دینی موفق عمل کرد. آخرین مکتب بزرگ فلسفه اسلامی که حکمت متعالیه باشد، در همین دوران صفویان به وجود آمد. قبل از آن نیز حکمت…

جوابیه دکتر علی مطهری به اظهارات دکتر نصر

در پی انتشار گفتگوی مهرنامه با دکتر سیدحسین نصر که مدعی شده دلیل رفتنش به دفتر فرح، عمل به توصیه شهید مطهری بوده، دکتر علی مطهری در پاسخ به این ادعاها، متن زیر را به برخی…