مرور برچسب

سروش دباغ

سخنی دربارۀ «دینداری» روشنفکران دینی**

فاطمه توفیقی در پی مباحثه‌ای که چندی است در محافل روشنفکری پیرامون تعریف و امکان روشنفکری دینی صورت پذیرفته، این چالش پیش‌آمده را به چالش دیگری می‌کشاند که در آن، خود تعریف…