مرور برچسب

انتخابات امریکا

دموکراسی، سخنرانی و مجازات

کمترین حرفی که می‌توان زد این است که چرخۀ فعلی انتخابات در ایالات متحده اعتماد چندانی را نسبت وضعیت دموکراسی در این کشور جلب نمی‌کند. من به جای این که سعی کنم برای این…

آیا زن بودن کلینتون مهم است؟

من احساس می‌کنم که برن فردی تند و خشن است. اما آیا اشتیاق من نسبت به برنی باید به نوعی با این واقعیت تعدیل شود که رقیب او یک زن است؟