مرور برچسب

امام موسی صدر

اندیشه حقوق‌بشری امام موسی صدر

صالح میرزایی: در اندیشه امام موسی صدر یکی از حقوق‌ اساسی انسان آزادی است. آنجا که این حق از آدمی سلب می‌شود شکوفایی، رشد و تعالی انسان به درب‌های بسته خورده و امکان ظهور پیدا…

دوقطبی‌سازی‌ها خطرناکند

ما از همان اول به جای اهتمام به ایجاد انسجام و اتحاد بر اساس کرامت انسانی، حصاری با عناوین « انقلابی و غیره » به دور خود کشیدیم و از سوی دیگر شروع به دشمن‌تراشی و قطبی‌سازی…

عدالت از منظر امام موسی صدر

در دوران معاصر شاید بتوان امام موسی صدر را یکی از مهمترین احیاگران عدالت اجتماعی و اقتصادی دانست.