مرور برچسب

امارت اسلامی طالبان

سیاست آموزشی طالبان اعلام شد

وزارت آموزش عالی طالبان سیاست آموزشی دولت آینده افغانستان را اعلام کرد. بر همین اساس برخی درس‌ها در دانشگا‌ه‌های افغانستان که در تضاد با اسلام قرار دارند، حذف خواهد شد.