مرور برچسب

احکام فقهی

اسلام و خشونت

در این نوشتار بر آنم تا رای خویش دربارۀ نسبت میان اسلام و خشونت را صورتبندی کنم؛ بحث من سویۀ روش شناختی و معناشناختیدارد، در عین حال برای ایضاح مدعیاتم به برخی وقایع تاریخی…

فریاد مظلوم، فریادی مشروع

شکایت بردن و فریاد برآوردن و بدگویی و افشاگری درباره رفتار ظالمانه می‌تواند با گفتن و نوشتن و هر آنچه که ابزار برای تظلم عمومی است باشد

تفاوت‌های فقه و اخلاق

اگر اخلاق را به معناي علمي بدانيم كه عهده‌دار نشان دادن راه‌هاي تحقق خصلت‌هاي اخلاقي است و فقه را به معناي خاص آن يعني هده‌دار بيان احكام افعال مكلفين بدانيم كه به رفتارها نظر…