آخرین مطالب

هشام شرابی

هشام شرابی (1927-2005) نویسنده و متفکر فلسطینی بود که به مواجهه با جهان غرب می اندیشید. معتقد بود که رابطه ی غرب و شرق به شکل ناموزنی شکل گرفته است. غرب در صدد تحریف جهان شرق برآمده و اجازه ی رشد و توسعه را به آنها نمی دهد. وی پیشرفت جهان غرب را تحسین کرده بود اما مواجهه آنها با جهان شرق و جامعه عربی را نمی پذیرفت. مدعی بود که غرب با تاسیس شرق شناسی، بیش از آنکه بخواهد فرهنگ و تمدن شرق را بشناسد، بر آن است تا آنها را به بدویت متهم کند.

 

نگاهی به آثار هشام شرابی

هشام شرابی از جمله نویسندگان حوزه تاریخ و فرهنگ بود. او اگرچه به فعالیت‌های سیاسی هم می‌پرداخت و مدت‌ها تبعید شد،…