مرور برچسب

یوزف فان اس

متفکرانی که سال ۱۴۰۰ وداع گفتند

آخرین سال قرن گذشته اندیشورانی درگذشتند که نام برخی از آنها در تاریخ اندیشه ماندگار خواهد ماند؛ متفکرانی جون فان اس که مطالعات تشیع را ارتقا بخشیدند تا حسن حنفی متفکر نومعتزلی…