مرور برچسب

یمن

نگاهی به هشت ماه جنگ و تحولات در یمن

مقاومت بی نظیر انصار الله و ارتش یمن در مناطق درگیری در شرق صنعا (به ویژه در دو منطقه بیحان و صرواح) و تلفات سنگین نیروهای سعودی اماراتی بحرینی، شکست مفتضحانه ای برای…