مرور برچسب

کیرکگارد

دادخواهی قربانیان مقدس؛ رنج فرزندان ایوب(۱)

نرگس سوری: چه بسیار کسان که سرنوشت اندوه‌بار ایوب را در کتاب مقدس خوانده‌اند و با اشک‌های او اشک ریخته‌اند؛ آن رسول مغموم ماتم‌زده‌ای که تیره‌بختی و بداقبالی چونان صاعقه‌ای…

کیرکگارد، دوراهی خیر و شر و اخلاق

کیرکگارد در دو راهی خیر و شر راه‌حلی که به اخلاقیات نظام‌مند نزدیک باشد ارائه نکرد؛ با این حال این فیلسوف دانمارکی یک پدیدارشناس اخلاقی بی‌بدیل بود، استاد تشریح این‌که وقتی…