مرور برچسب

کارل مارکس

گفتمان شناختی مارکس

مناقشه‌برانگیزترین مفهوم مارکسیستی اصطلاح دیالکتیک است و در مباحثات لنین و باگدانف، در نقد گرامشی به کروچه و دیگران به آن اشاره شده و متفکران جدیدتر نیز در دهه‌های اخیر به…

مارکس از منظر پساساختارگرایی منتشر شد

کتاب «مارکس از منظر پساساختارگرایی» لیوتار، دریدا، فوکو و دلوز نوشته سایمون چوت با ترجمه پژمان برخورداری به همت انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد.

الهیات وارونه| نرگس سوری

مارکس در سراسر آثارش با شبحی در ستیز است: شبح الهیات. از دست نوشته‌های اقتصادی- فلسفی گرفته تا خانواده مقدس و ایدئولوژی آلمانی تا سرمایه. هر چند مارکس، هگلی‌های جوان را به این…

زیمل و امر منفی

برای وبر، تونیس و زیمل فرآيند گذر به مدرنيته به عنوان شكلي از تخريب توصيف مي‌شود ولي هدف نهايي اين تخريب چيزي نيست جز بازسازي مجدد جامعه به شيوه‌اي عقلاني و بر مبناي مدلي…

علیه لنین

محسن حکیمی در کتاب«دگردیسی کمونیسم مارکس» لنین را مرتد نمی‌نامد، اما آشکارا اندیشه‌هایش را ایدئولوژیک و مرتدانه قلمداد می‌کند. حکیمی برای به زیر آوردنِ تندیس لنین، تضادش با…

باید جهان بهتری خلق کرد

مارکس در آخرین جمله مانیفست کمونیست می‌نویسد: «کارگران جهان متحد شوید، شما چیزی برای از‌دست‌دادن ندارید جز زنجیرهایتان». امروز مخاطبان جمله مارکس فقط طبقه کارگر صنعتی نیست.…

انگلس، ویولن دوم مارکسیسم

در سال‌های اخیر، چند زندگی‌نامه جدید از کارل مارکس منتشر شده است؛ طبیعی است که با پیدایش بحران‌های اقتصادی اخیر، شوق و علاقه به کارهای وی افزایش یابد. برعکس، به فردریش انگلس،…