مرور برچسب

هنر اسلامی

چالش‌های هنر متعالی| سیدعلی‌محمد رضوی

با شکل‌گیری هژمونی الکترونیکی شدن فرهنگ و مجازی‌گرایی‌های آن، تفسیر هنر متعالی در چنبره کالبد اقتصاد سیاسی رسانه و روابط حوزه سرمایه‌دارانه حوزه ارتباطات و تولید گرفتار…